NG Gemeente Dewetsdorp

Die NG kerk op Dewetsdorp. Pres. F.W. Reitz het die hoeksteen op 26 Mei 1894 gelê. (FOTO: Willeen Olivier)

Gestig

15 Desember 1882

Ring

Smithfield

Adres

Carrollstraat 14, Dewetsdorp

Sluit in

Dewetsdorp en distrik

Eerste predikant

W.A. du Toit (1885–1892)

Die NG Gemeente Dewetsdorp was met sy stigting die 24ste gemeente in die Vrystaatse Sinode, maar vandat die moedergemeente Bethlehem by Bethlehem-Wes ingelyf is, is dit die 23ste oudste gemeente in die Vrystaat.

Reeds in 1875 het die gedagte ontstaan om ’n eie gemeente te stig. Op 10 Februarie 1875 is ’n memorandum deur 172 burgers onderteken, aan veldkornet J.I. de Wet oorhandig om dit aan die Volksraad voor te lê. Hierin is die Volksraad versoek om ’n dorp op die plaas Karreefontein te stig. Nadat hierdie versoek geweier is, is die plaas vir £1 500 gekoop deur ’n komitee bestaande uit die here O. Carroll, G.E. Stegman, C. van der Wath en J.I. (Kootjie) de Wet, vader van die gevierde generaal C.R. de Wet. Onmiddellik daarna is erwe beskikbaargestel en ’n stuk grond vir ’n kerk. Hierna is ’n kerk gebou en getrou een maal per maand het die leraars van Bloemfontein, Smithfield, Edenburg en Wepener hier diens gehou.

Op versoek van ds. Johannes Wynand Louw van Wepener het hierdie buitepos vanaf 1879 geressorteer onder Wepener; van toe af is die sakramente plaaslik bedien, lidmate is aangeneem en voorgestel, en huwelike bevestig. Ná herhaalde versoeke is die dorp eindelik in 1880 gestig en na oom Kootjie de Wet genoem.

Nadat in 1882 ’n versoek gerig is aan die Suidelike Ring, wat in September 1882 op Philippolis sitting gehou het, is ’n Ringskommissie, bestaande uit di. Fraser (Philippolis), Olivier (Bethulie) en ouderling C.C.W. Klopper (Rouxville), afgevaardig om ’n gemeente hier te stig, en dit geskied op 15 Desember 1882. Die gemeente sou uit 551 lidmate en 1 422 siele bestaan.

Eerw. J.H. Otto, skoolhoof, het die gemeente van 1879 tot 1920 as eerste skriba, kassier en orrelis gedien. Ná herhaalde vrugtelose beroepe is die eerste leraar, prop. Wynand Andries du Toit, op 7 Februarie 1885 bevestig. Ná ’n geseënde bediening van langer as 13 jaar is hy op 16 Augustus 1898 saam met sy vrou en dogtertjie aan die gemeente ontruk, toe al drie in ’n treinongeluk naby Laingsburg in die Karoo die lewe ingeskiet het.

Sy opvolger, ds. A.J. Malherbe (1903-1913), het die gemeente opgebou uit die puinhope van die verwoestende Tweede Vryheidsoorlog. Ds. P.J. Pienaar, later Armesorgsekretaris in die OVS, het die gemeente van 1913 tot 1925 bedien. Ds. J.H. Badenhorst, later Organiserende Sendingsekretaris in die OVS, het van 1926 tot 1949 gearbei, toe hy op 22 April 1950 deur ds. F.A. Dreyer opgevolg is.

In 2015 het die gemeente 120 doop- en 530 belydende lidmate gehad, vergeleke met 142 en 548 ’n dekade vantevore. (Geskryf deur Morne van Rooyen)

Predikante

  • Wynand Andries du Toit, 7 Februarie 1885 – 16 Augustus 1898 (oorlede in ’n treinongeluk op Laingsburg)
  • A.J. Malherbe, 1903 – 1913
  • Petrus Jacobus Pienaar, 1913 – 1925
  • Jan Hednrik Badenhorst, 1926 – 1949
  • Francois Albertus Dreyer, 22 April 1950 – 1957 (waarna Bultfontein)
  • Jan Jurie Fourie, 25 Jan. 1958 –
  • Johannes Hendrik Venter, 1963 – 1964
  • Christiaan Lodewyk Wentzel van Coller, 12 Oktober 1968 – April 1973