NG Gemeente Derdepoort

Die kerkgebou in Swaanstraat, East Lynne, Julie 2017. Binne ’n afstand van 500 oos van dié kerk is ook die Gereformeerde Kerk en Nederduitsch Hervormde Kerk Derdepoort. Foto: Morné van Rooyen

Gestig

10 Augustus 1946

Afgestig van

Villieria

Ring

Derdepoort

Adres

Swaanstraat 69, East Lynne, Pretoria

Sluit in

East Lynne en omstreke

Eerste predikant

W.P. de Vos (1952-1958)


Die NG Gemeente Derdepoort is ’n gemeente in Pretoria, aan die oostekant van die N1, wat die buurt waarin die kerk staan van die sogenaamde Moot skei.

Afstigting

Die gemeente Derdepoort is op Saterdag 10 Augustus 1946 van die gemeente Villieria afgestig. Met afstigting te binne die grense van die gemeente die voorstadjie East Lynne (digby Silverton) en die plase of gedeeltes van die plase Derdepoort, Kameeldrift, Kameelfontein, Roodeplaat, Seekoegat en Hartebeestfontein, asook Baviaanspoort, waar eerste oortreders aangehou is, en die staatsdorpie naby Onderstepoort geval.

Die eerste kerkraadsvergadering is op 20 Augustus 1946 onder voorsitterskap van die destydse konsulent, ds. L.N. Botha van Villieria, gehou en van die elf ouderlinge en elf diakens waaruit die Raad toe bestaan het, was die volgende teenwoordig: Ouderlinge: G.R. Labuschagne, P. Mouton, A.J. van der Merwe, A.W.L. van Zyl, L.E. ,Opperman, J.H. Botha, J.J. du Preez, W. van Eeden en S.W. du Toit; diakens: R.W.A. Yeld (scriba), J. Human, P.W. Prinsloo, S.W. van der Merwe, J.J. Gordon, E.P. Booysen, T.E. van Eeden en F.J. Lowe. Van die ouderlinge het teen 1951 nog net nog br. Wynand van Eeden (wat intussen ’n tydjie weg was) en van die diakens bb. Jan Human (nou ouderling), E.P. Booysen, Freddie Lowe en T.E. van Eeden gedien, maar laasgenoemde se diens is ook onderbreek.

Eerste treë

Onder leiding van ds. Botha het die kerkraad onmiddellik sy aandag gegee aan die verkryging van die dienste van ’n vaste leraar, die vergroting en verbetering van die kerksaaltjie waarin eredienste gehou is, die verkryging van grond en die aanbou van ’n pastorie. Ondertussen het ds. A.G.O. Coertse, gewese hoofkapelaan van die Staande Mag, die kerkraad se beroep aangeneem en nadat hy in April 1947 as leraar van die gemeente bevestig is, het sake vinniger gevlot. Die verbeterings aan die kerksaal is al gou voltooi en goeie vordering kon met die aanbou van die pastorie gerapporteer word.

Hoewel die gemeente destyds nie juis welgestelde lidmate gehad het nie, is waardevolle skenkings tog ontvang. Hieronder tel ’n aansienlike bedrag wat dit moontlik gemaak het om ’n elektriese kerkorrel aan te koop en ander skenkers was verantwoordelik vir die Nagmaalservies (pragtige kelkies op versilwerde staanders is ook later geskenk), die nagmaaltafel, stoele vir die preekstoel ens.

Die kerkgebou van die NG Gemeente Derdepoort, omstreeks 1970 afgeneem deur John Conroy.

Aanvanklik het slegs ’n klein klompie kinders die Sondagskool in die kerksaal bygewoon. Die kinders het aangegroei tot oor die 200 in 1951, en daarbenewens het Sondagskole op vier plekke in ander afgeleë gedeeltes van die gemeente, almal onder bekwame leierskap, ontstaan. As gevolg van die uitgestrektheid van die gemeente, het die verenigingslewe nie na wense gevorder nie, maar daar was tog ’n voltydse evangelis vir die bearbeiding van swart mense.

Die lidmate van die gemeente het in 1951 sowat 800 getel en gemeentelike sake is goed behartig deur ’n kerkraad wat toe oor die dienste van 46 lede beskik het. Daar het geskikte kommissies bestaan vir toesig oor finansies, eiendom, Sondagskool, ens., en twee bekwame broers, H.C. Vermaak en Chris Wessels, het onderskeidelik die pos van skriba en kassier beklee.

Derdepoort het in 1985 410 doop- en 720 belydende lidmate gehad en een leraar, ds. P.J.S. Koekemoer. In 2015, 30 jaar later, het die dooplidmate afgeneem tot 56 en die belydende lidmate tot 331. In 2022 was dit 41 en 109. Die tentmakerleraar is ds. G.F.M. Beetge, wat nes sy voorgangers in die pastorie by Toringlaan 26, East Lynne, gewoon het. (Geskryf deur Morné van Rooyen)

Predikante

  • Willem Petrus de Vos, 1952 – 1958