NG Gemeente Carletonville

NG Gemeente Carletonville

gestig

1948

voorheen bekend as

NG Gemeente Oberholzer

waarby ingelyf is

NG Gemeente Oos-Driefontein en

NG Gemeente Blyvooruitzicht

ring

Ring van Losberg

Adres

Berylstraat 58, Carletonville

eerste predikant

Ds PL Erasmus

Die NG Gemeente Carletonville is ‘n gemeente in die SInode van Goudland.

Stigting

Carletonville is in Januarie 1948 as dorp geproklameer en die NG Gemeente Carletonville het in November 1948 tot stand gekom.  Slegs twee jaar nadat die NG Gemeente Venterspos gestig is, wat Westonaria, Carletonville, Oberholzer, Blyvooruitzicht en Welverdiend ingesluit het, het die snelle groei en die uitbreiding van die myne die afstigting van ‘n nuwe gemeente genoodsaak.

Alhoewel die gemeente aanvanklik as die NG Gemeente Oberholzer bekend gestaan het is hy later herdoop na NG Gemeente Carletonville.  Die eerste kerkraadsvergadering word gehou op 13 Desember 1948 met Ds. J.H. van den Berg as die konsulent.  Proponent P.L. Erasmus is beroep en op 19 Februarie 1948 bevestig in die ontspanningsaal van Blyvooruitzicht.

Geboue

Die eerste pastorie word in Blyvooruitzicht gebou, maar daar word besluit om die kerkgebou op die hoek van Beryl- en Braunitestraat te bou op vyf erwe wat vir die doel bekom is.  Die kerkklok is gekoop met geld wat die Sondagskool kinders ingesamel het en die tafel in die konsistorie deur kinders van die Kinderkrans.  Mnr F.P. van Heerden is gekry vir die bou van die kerkgebou.  ‘n Lening van 17 000 pond, wat later aangevul is met ‘n verdere 5000 pond, is gebruik vir die oprigting van die kerkgebou. Die bouwerk is begin op  Maandag 28 Januarie 1952, en die hoeksteen gelê op 29 Maart 1952.  Op dieselfde dag is daar ‘n basaar gehou.  Die bouwerk verloop so vlot dat die kerkgebou op 2 Augustus 1952 ingewy is.  Ds. C.B Brink, moderator van die Transvaalse Sinode, het by die geleentheid die woord gevoer.  Die totale boukoste het 26000 pond beloop.  ‘n Tweedehandse Hammond orrel is van ‘n Randse gemeente bekom vir 600 pond.  Die pastorie te Braunitestraat word ook in 1952 gebou.  In 1954 word ‘n afdak gebou op die perseel waar die saal staan om basaars te hou.  Hierdie afdak is later toegebou en het die kerksaal geword.  Alhoewel dit net ‘n sementvloer gehad het, het dit ‘n hele aantal spoggerige huweliksonthale gade geslaan. Die hoeksteen van die kerksaal word onthul op 2 September 1966. Die toringhorlosie word in 1956 geïnstalleer.

Naam van die gemeente en dogtergemeentes

Binne drie jaar na die stigting van die NG Gemeente Oberholzer en voordat daar begin bou is aan die kerkgebou, stig die NG Gemeente Blyvooruitzicht in 1951 af.  Later, in 2017, sal die NG Gemeente Blyvooruitzicht ontbind en weer ingelyf word by Carletonville.

In 1957 word daar by die Sinode aansoek gedoen om die naam te verander van NG Gemeente Oberholzer na NG Gemeente Carletonville. Maar in daardie jaar stig die nuwe NG Gemeente Oberholzer af van die moedergemeente. Kort nadat Ds. Luckhoff ontvang word in die gemeente stig Carletonville-Suid in 1958 af.  Tydens Ds. Luckhoff se bediening is twee ideale verwesentlik, nl die inwyding van die nuwe saal in 1967 en die ou Hammond orrel wat met ‘n pyporrel vervang is.

Alhoewel die NG Gemeente Oos-Driefontein in 1981 afgestig het van Carletonville-Suid gemeente, het die gemeente in 1997 saamgesmelt met die NG Gemeente Carletonville.

Dogtergemeentes

1957 Oberholzer

1958 Carletonville-Suid

Predikante