NG Gemeente Brakpan-Wes

NG Gemeente Brakpan-Wes (Foto: Morne van Rooyen)

gestig

1 September 1938

waarby ingelyf is

NG Gemeente Brakpan-Suid

ring

Ring van Brakpan

adres

H/v Paul Kruger en Reitzlaan, Dalview

eerste predikant

Ds Z H van der Westhuizen

Die NG Gemeente Brakpan-Wes is ‘n gemeente in die Hoëveld Sinode.

Stigting

Hierdie gemeente is in die eeufeesjaar 1938 van die moedergemeente Brakpan afgestig, toe daar gebeurtenisse in Suid-Afrika, trouens die hele wêreld, plaasgevind het wat vir die mensdom en vir Afrikaners in besonder van die grootste betekenis was. Drie maande ná die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog in 1939 is ons eerste leraar, ds. Z.H. van der Westhuizen, wat nog tot in die vyftigerjare hier gestaan het, in die nuwe gemeente bevestig.

Beginjare

In November die volgende jaar is die hoeksteen van die kerkgebou gelê en reeds vyf maande daarna het die inwydingsplegtigheid, wat deur ongeveer drieduisend mense bygewoon is, op indrukwekkende wyse plaasgevind, nadat die gemeente afskeid geneem het van die President Brandskool waar die dienste intussen gehou is. Reeds in die tweede jaar van sy bestaan het die gemeente tot 1 300 lidmate aangegroei en was daar agt Sondagskole met 52 onderwysers(esse) en 620 kinders, asook ‘n bloeiende Kinderkrans met 125 lede. Die groei van die gemeente het so vinnig toegeneem, dat reeds in 1945 die afstigting van die gemeente Brakpan-Suid moes plaasvind.

Ten spyte hiervan het die gemeente in getal steeds toegeneem sodat dit in 1952 weer oor die 1 300 was. Ondanks die moeilike oorlogsjare het die gemeente ook op finansiële gebied aanmerklik vooruitgegaan. Reeds in die tweede jaar van sy bestaan is ‘n kerkskuld van oor die £9 000 gedelg. Die gemeente se enigste bron van inkomste was die geldelike opbrengste van die jaarlikse dankofferlyste wat in 1951 die pragtige bedrag van £3 225 opgelewer het, waarvan die Sondagskole alleen £280 bygedra het.

In 1951 berig Ons gemeentelike feesalbum: “Op geestelike gebied word hierdie gemeente sedert sy stigting gekenmerk, nie alleen deur ‘n uitermate goeie bywoning van die ere- en Pinksterdienste en die bidure ens. nie, maar ook deur ‘n besondere mate van gehegtheid en getrouheid aan die Kerk, die Woord van God en deur ‘n sterk afkeur van sektariese bewegings. Besonder bemoedigend is die pragtige voorbeeld wat die jongere lidmate en selfs die kinders nog altyd in hierdie opsig gestel het. Ongetwyfeld het daar in die afgelope 13 jaar ‘n merkbare geestelike groei in al die vertakkinge van die kerklike lewe plaasgevind, danksy die besielende leiding wat altyd vanuit die pastorie uitgegaan het, die ywer en opofferende werk van ‘n getroue kerkraad en, ten slotte, die goeie gesindheid en hartlike samewerking van die kant van ‘n waarderende gemeente. Melding dien nog gemaak te word van die feit dat sendingwerk onder die nie-blankes van die gemeente onder baie moeilike omstandighede op uiters bekwame wyse behartig is. Op die oomblik staan ds. J.A. Olivier, Ringsendeling, wat ook by hierdie gemeente inwoon, aan die spits van hierdie belangrike werk, wat voorheen deur eerww. P.P. Stander en A. de Klerk behartig is.”

Predikante