NG Gemeente Boshof

Die NG kerk Boshof. (Foto: Morné van Rooyen)

Gestig

1856

Ring

Boshof

Adres

Kerkstraat 10, Boshof

Sluit in

Boshof en distrik

Eerste predikant

H.W. Brandt (1864–1870)


Die NG Gemeente Boshof is ‘n gemeente in die Vrystaatse Sinode met sy middelpunt op die dorp Boshof. Tydens die gemeente se stigting in 1856 was dit die sesde gemeente in die Vrystaatse Kerk en die 71ste in die hele NG Kerk. In die Vrystaat is net Winburg (1841), Fauresmith (1848), Bloemfontein (1848) en Harrismith (1849) ouer.

Ontstaan

In Julie 1839 het David Stefans Fourie en sy twee skoonseuns, Gert Petrus Jacobs en Johannes Petrus van Zyl, afkomstig uit Beaufort-Wes, hul intrek geneem in daardie deel van die Vrystaat wat nou as die Boshofse distrik bekendstaan. Hierdie drie pioniers is spoedig deur ander gevolg, sodat reeds in die vroeë vyftigerjare van duie 19de eeu die westelike hoek van die Vrystaat taamlik goed deur blankes bewoon is. Groot was die beproewings wat hierdie baanbrekersgeslag gely het as gevolg van die roof- en moordtogte van verskeie inboorlingstamme, waarin veral die Boesmans onder leiding van hul kaptein, Skeel Koos, uitgemunt het.

Op die eerste bladsy van die eerste notuleboek van die Boshofse gemeente is in die nette handskrif van die onvergeetlike ds. Andrew Murray, toenmalige predikant van Bloemfontein, aangeteken dat ‘n kommissie van die Transgariepse Ring in November 1856 na die plaas Van Wyksvallei gekom het “ter oprichting eener afzonderlijke gemeente”. Hierdie gemeente sou die naam dra van “Boshof”, destyds president van die Vrystaatse Republiek. Die nuwe gemeente het ‘n baie groot gebied beslaan, waaruit later verskeie ander gemeentes afgestig is, naamlik Jacobsdal (1860), Kimberley en Dutoitspan (albei 1872, hoewel eintlik buite sinodale verband), Bultfontein (1874), Hoopstad (1876), Petrusburg (1892), Dealesville (1904) en Hertzogville (1917).

Die hoeksteen van die NG kerk op Boshof. (Foto: Morné van Rooyen)

Eerste leraar en kerkbou

In April 1864 het die gemeente sy eerste leraar verwelkom in die persoon van ds. H.W. Brandt, “proponent bij het kerkbestuur der Hollandsche Protestantsche Gereformeerde kerk van de Vereenigde Staten”. In November 1871 is hy opgevolg deur ds. J.H. van Wyk, wat die gemeente tot Oktober 1884 bedien het. In sy ampstermyn het die gemeente, geestelik sowel as andersins, mooi groeikrag geopenbaar en is ook (in 1874) “de nieuwe kerk” gebou en ingewy. Hierdie kerkgebou is in 1913 tot sy huidige vorm vergroot, maar in 1954 hernu. Die oorspronklike argitek was Richard Wocke (1831–1890), wie se ander Vrystaatse NG kerke dié op Edenburg (1874), Philippolis (1871), Rouxville (1881; verander in 1924) en Brandfort (1885) insluit, asook die Tweetoringkerk in Bloemfontein.

Latere leraars

Ná ds. Van Wyk het ook nog die volgende leraars in die gemeente gestaan tydens die eerste 129 jaar van sy bestaan: P.S. van Heerden (1885 – ’99), D. Bosman (1899–1904), P. van der Merwe (1905 – ’12), A.J. Malherbe (1913 – ’35), E.J. du Toit (1935 – ’39), P. Grobbelaar (1940 – ’45) en H.J. Otto (1946 — 28 April 1985).

In Ons gemeentelike feesalbum van 1952 is berig: “Waar hierdie gemeente (D.V.) oor enkele jare sy eeufees kan vier, kan hy met groot dankbaarheid jeens God terug kyk op ‘n eeu van genade. Die gemeente het weliswaar in sy geskiedenis ook veelbewoë tye belewe, maar was o.a. geseën met toegewyde en diensvaardige leraars wat, met medewerking van die kerkrade en lidmate, die gemeente opgebou het tot ‘n liggaam wat, ons vertrou, God welbehaaglik is.” (Geskryf deur Morne van Rooyen)

Predikante

  • Hendrik Wilhelmus Brandt, 1864 tot 1870 (eerste leraar)
  • Johannes Hendrik van Wyk, November 1871 tot Oktober 1884
  • Pieter Schalk van Heerden, 1885 tot 1899 (emeritus 1935; oorlede 25 April 1938)
  • Daniel Bosman, 1899 tot 1904
  • Pieter van der Merwe, 1905 tot 1912
  • Albertus Jacob Malherbe, 1913 tot 1935
  • Evert Johannes du Toit, 1935 tot 1939
  • Pieter Grobbelaar, 1940 tot 1945
  • Hendrik Johannes Otto, 1946 tot 28 April 1985 (toe hy sy emeritaat aanvaar)
  • Johannes Jacobus Louw, 1984–2000