NG Gemeente Boksburg-Oos

NG Gemeente Boksburg-Oos (Foto: Morne van Rooyen)

gestig

21 Maart 1946

waarby ingelyf is

NG Gemeente Boksburg-Noord

ring

Ring van Boksburg

adres

H/v Veertiende laan en Paul Krugerstraat, Boksburg-Noord

eerste predikant

Ds J J M Calitz

Die NG Gemeente Boksburg-Oos is ‘n gemeente in die Hoëveld Sinode.

Stigting

Die Ringskommissie van die Ring van Boksburg het op Donderdagaand 21 Maart 1946 die lidmate van die oostelike gedeelte van Boksburg-Noord in die Voortrekkerkerk byeengeroep ten einde ‘n nuwe gemeente te stig, naamlik Boksburg-Oos. Die Ring is verteenwoordig deur di. A. de V. Visser, R.M. de Villiers, H.A. Sandenbergh en J.H. Roos. As konsulent van die nuwe gemeente het ds. Sandenbergh opgetree. Vervolgens het die gemeente, by meerderheid van stemme, die volgende ker-raadslede gekies: ouderlinge C.J. Muller, P.E. Greyling, J.H. de Klerk, P.R. de Wet, J.G. Theron, A.P. de Jager, J.P. du Preez, H.N.G. Strydom, J.P. Nel en B.L. Nel; diakens D.H. Jacobs, D.L. Jacobs, J. Serfontein, T.L. Prinsloo, A.J. Keulder (scriba), G.J. de Wet-Swart, S.J. Cloete, H.P. Strydom (kassier), W. Odendaal en J.J. Gertenbach.

Daarna is uit die kerkraad ‘n reëlingskommissie gekies wat die organisasie van die nuwe gemeente, die reëlings van dienste en die Sondagskool, indeling van wyke, ens. moes behartig. Die eerste dienste is gehou in die Voortrekkers se saaltjie in Derde Straat, wat goedgunstiglik tot die beskikking van die nuwe gemeente gestel is. Van die bruidskat van £2 000 wat van die moedergemeente ontvang is, is ‘n stuk grond en ‘n toekomstige pastorie, geleë in Tiende Straat, van ‘n Duitse Sendinggenootskap vir ‘n bedrag van £3 000 aangekoop. Op die stuk grond sou mettertyd die kerkgebou van die Oos-gemeente verrys.

Beginjare

Die organisasie van die nuwe gemeente was spoedig aan die rol; met die tweede beroep wat uitgebring is, is ds. J J.M. Calitz van Greytown, Natal, tot herder en leraar van die gemeente beroep, en hy het dit hom laat welgeval. Op 7 September 1946 is gevolglik die eerste leraar en sy eggenote op die kerkgrond in ‘n tent, wat as saal moes diens doen, verwelkom. Ds. J.J.M. Calitz se onbenydenswaardige taak was om die gemeente tot ‘n eenheid saam te snoer, die groot gebrek aan geld uit te wis, planne vir ‘n kerkgebou te beraam en nog baie meer. Die nuwe Ieraar het ywerig aan die werk gespring en ten spyte van moeilike tye en geldskaarste het daar binne een jaar ‘n sierlike kerksaal in Boksburg-Oos, teen ‘n beraamde koste van £8 800, verrys en is dit op 28 Augustus 1947 op luisterryke wyse ingewy.

Die eerste terugslag wat die gemeente getref het, was die bedanking van ds. J.J.M. Calitz, toe hy sy emeritaat om gesondheidsredes moes aanvaar. Met bedroefde hart het die gemeente op 9 Maart 1949 van die pastoriegesin afskeid geneem. Nadat die gemeente 10 maande herderloos was en gevolglik moeilike tye deurgemaak het, het die kerkraad daarin geslaag om ds. W.P. Roux van Warrenton as opvolger van ds. Calitz te bekom. Op ‘n gesellige verwelkomingsfunksie het die gemeente hul tweede leraar met sy gade ontvang. Onder die ywerige en bekwame leiding van ds. W.P. Roux en sy eggenote, was die gemeente spoedig weer tot ‘n eenheid herstel, waarin die menigvuldige werksaamhede ordelik kon verloop.

Tweeling- en drielinggemeentes

Boksburg-Oos, saam met Boksburg-Wes, is een van die min gevalle waar twee dogtergemeentes op dieselfde dag of binne enkele dae ná mekaar afgestig is. Hierdie twee gemeentes is albei van Boksburg-Noord afgestig: Oos op 21 Maart en Wes op 23 Maart 1946. (Geskryf deur Morne van Rooyen).

Predikante