NG Gemeente Bellville-Wes

Die kerkgebou is in Oktober 1949 ingewy. Foto: Morné van Rooyen

Gestig

27 Oktober 1947

AFGestig van

Bellville

Ring

Bellville

Adres

H.v. Sewende Laan en Clevelandstraat, Boston

Sluit in

Boston (Bellville)

Eerste predikant

H.A. Sandenbergh (1958-1960)


Die NG Gemeente Bellville-Wes is ’n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Boston, Bellville, Kaapstad.

Op Maandagaand 27 Oktober 1947 het sowat honderd inwoners van Bellville-Wes in die kerkgebou van die gemeente Bellville vergader om ’n nuwe gemeente af se stig. Die Boston-landgoed (waar in 1962 ook die gemeente Boston afgestig is), met Vredelust aan die westekant (waar in 1955 die gemeente Vredelust afgestig is en by wie Boston later ingelyf is), sou die nuwe eenheid uitmaak.

Die Ringskommissie van Parow het vir die doel oorgekom. Die skriba deel mee dat ’n versoekskrif deur lidmate van Boston voor die Ringsvergadering gedien het en dat dit vergesel was van ’n behoorlik getekende waarborglys. Daarop het die Ring opdrag gegee om so spoedig moontlik tot stigting oor te gaan. Voorstelle is gemaak verband met ’n naam vir die nuwe gemeente. Een wou dit Boston-landgoed maak. Ds. A.A. Weich, een van die lidmate van die nuwe gemeente, het voorgestel dat ’n komitee aangestel word om ’n naam te soek. Hierdie voorstel is aanvaar. Ds. Frieter de Waal, ’n ander inwoner van Bellville-Wes, is tot sameroeper gekies.

Die eerste predikant was ds. H.A. Sandenbergh wat die beroep vanuit die moedergemeente aangeneem het. Hy is begin 1947 daar bevestig as medeleraar en op Skrikkeldag (29 Februarie) 1948 as leraar van Bellville-Wes. Hy het die jong gemeente tot einde 1950 bearbei. Op 31 Maart 1951 is ds. P.J. Raubenheimer bevestig en sou hier bly tot hy in 1960 ’n beroep na die moedergemeente Wellington aangeneem het. Die pastorie is in Desember 1947 voltooi. Die hoeksteen van die kerkgebou is in Maart 1949 gelê en die inwyding het in Oktober 1949 plaasgevind.

Die eerste kerkraadsvergadering in die konsistorie is volgens notule op 18 November 1949 gehou. Tot daardie datum het die kerkraad in huise van ouderlinge en in die pastorie vergader. Eredienste is vanaf die stigting tot 6 Februarie 1949 gehou saam met die moedergemeente, wie se kerkgebou, ontwerp deur J. Anthonie Smith, reeds in 1940 ingewy is. Daarvandaan het dit in die kerksaal van die moedergemeente plaasgevind waar ook Sondagskool gehou is. ’n Orrel van £2 500 is aangekoop en deur die susters afbetaal.

Die kerkgebou van die NG Gemeente Bellville-Wes, omstreeks 1970 afgeneem deur John Conroy.

By afstigting het die nuwe gemeente slegs 250 huisgesinne getel. Vyf jaar later het die getal ongeveer verdubbel en was die grootte van die gemeente naasteby 1,5 myl by 1 myl, wat deur afstigtings weer gekrimp het. Nuwe huise is destyds vinnig aangebou en die meeste daarvan het behoort aan lede van die NG Kerk.

In 1952 het Ons gemeentelike feesalbum berig: “Die kerkraad is ten volle verteenwoordigend van die gemeente en by ter perse gaan is die samestelling van die kerkraad sodanig dat dit die volgende insluit: ’n Magistraat, ’n medikus, ’n lid van die Volksraad, ’n lid van die Provinsiale Raad, amptenare van die Suid-Afrikaanse Spoorweë, die Staatsdiens, die Onderwys, die Polisie en verskeie sakemanne.” (Geskryf deur Morne van Rooyen)

Predikante

 • Hercules Alexander Sandenbergh, 1948 tot 1950
 • Pieter Jacobus Raubenheimer, 1951 tot 1960
 • Frederick Johannes Conradie, 1961 tot 1964
 • Dirk Johannes Jacobus Oosthuizen, 1964 – 1967
 • Johannes Cornelius du Plessis, 20 Januarie 1968 tot 1972
 • Carel Frederick Matthee, 3 Maart 1970 tot 1974
 • Johannes Mattheus Delport, 1973 – 17 Februarie 1980 (aanvaar sy emeritaat)
 • Daniel Nicolaas van Zyl, 1974 – 1980
 • John Peter Gavera, 1980 tot 2002, toe hy sy emeritaat aanvaar
 • Johannes Petrus Jakobus Els, 2001 tot Julie 2014
 • Willem Thomas Badenhorst III, 7 Desember 2014 tot hede