NG Gemeente Alberton-Oos

NG Gemeente Alberton-Oos

gestig

5 November 1950

ring

Ring van Alberton

Adres

H/v Berghweg en Jan Coetzeestraat, Florentia

eerste predikant

Ds W.D.R. van der Merwe

Die NG Gemeente Alberton-Oos is ‘n gemeente in die Hoëveld Sinode.

Op 10 Maart 1950 het die kerkraad van die moedergemeente onder leiding van ds. L.W. Lehmkuhl besluit om met 750 lidmate die nuwe gemeente Alberton-Oos te stig. Dit was ‘n tyd van ongekende uitbreiding in die Transvaalse kerk. In die voorafgaande dekade (1940-’49) het die gemeentes in die Sinodale gebied, wat destyds Midde-Afrika ingesluit het, toegeneem van 121 tot 204 (8,3 per jaar) en in die daaropvolgende dekade tot 325 (12,1 per jaar). Die gemeente Alberton-Oos sou bestaan uit Elandsfontein, Alberton-stasie, Parklands, Florentia en Florentia-uitbreiding. As bruidskat sou die gemeente drie erwe in Florentia en een morg grond in Elandsfontein ontvang. Die afstigting het dan ook ‘n voldonge feit geword toe die Ringskommissie saam met die belanghebbendes op 26 April 1950 in die kerkgebou van die moedergemeente vergader. As konsulent is ds. L.W. Lehmkuhl benoem. Hier is dan ook die eerste 20 kerkraadslede gekies. Omrede die gemeente geen gebou of byeenkomsplek gehad het nie, het die kerkraad van die moedergemeente goedgunstiglik aangebied dat die gemeente Alberton-Oos sy dienste gesamentlik met die moedergemeente kon hou, tot tyd en wyl hulle ‘n eie leraar het. ‘n Derde van die bankkollektes sou dan aan die jong gemeente afgestaan word.

Op die eerste kerkraadsvergadering van die jong gemeente, in die konsistorie van Alberton gehou, is mnr. Nic Kriek as tydelike saakgelastigde gekies. Op dieselfde vergadering is op voorstel van ouderling Grewar besluit om ‘n saal te Florentia en daarna een te Elandsfontein te bou. Op ‘n kerkraadsvergadering op 16 Oktober 1950 onder voorsitterskap van ds. G.J. Retief gehou, besluit die kerkraad op voorstel van ouderling De Bruyn om dadelik tot die beroep van ‘n leraar oor te gaan. Aan ‘n gekose kommissie uit die kerkraad word opdrag gegee om ‘n geskikte huis te vind wat as tydelike pastorie gehuur kan word. ‘n Gekombineerde kerkraadsvergadering is dan ook vir 6 November 1950 belê en ds. P.L. Rossouw van Johannesburg-Oos word beroep. Hy kon dit egter nie aanvaar nie. Op 8 Desember 1950 is ‘n tweede beroep uitgebring, op ds. W.D.R. van der Merwe van Epping-Wes, wat gelei is om die beroep te aanvaar.

Intussen is ‘n huis as pastorie gehuur. Die heuglike dag van 16 Februarie 1951, waarop die gemeente hul eerste leraarspaar en kinders kon ontvang, het aangebreek. Dadelik is ‘n begin gemaak met die intensiewe organisasie van die gemeente en het die gemeente op 29 April 1951 apart begin vergader in ‘n groot motorhuis. Intussen is ook ‘n begin gemaak met die bou van die kerksaal en op 19 Mei 1951 kon die hoeksteen reeds gelê word. Die inwyding was op 4 Augustus 1951 en op 26 Augustus is die eerste nagmaal in die gemeente gevier. (Geskryf deur Morne van Rooyen).

Predikante