NAAMLYS VAN NYASSA-SENDINGWERKERS(STERS) 1888 – 1954

1888

Ds. A. C. Murray. Terug 1900. O. 1936.

 

1889

Eerw. T. C. B. Vlok. Salisbury-werkkring 1912. In diens O. 1936.

 

1892

Eerw. R. Blake. Terug. 1902. O. 1936.

 

1893

Mev. (ds.) A. C. Murray (Loutre). Terug 1900.

Mev. (eerw.) R. Blake (Jacobz). Terug 1902. O. 1953.

Mej. M. Murray. Terug 1906. O. 1944.

Mnr. J. S. Cridland. In diens O. 1898.

 

1894

Ds. (later Dr.) W. H. Murray. Afgetree 1937. O.1947.

Mnr. A. W. G. v. d. Westhuysen. Terug 1918. O. 1946.

 

1895

Mev. (eerw.) T. C. B. Vlok (Horne). In diens O. 1896.

Eerw. J. F. du Toit. In diens O. 1897.

Mej. M. Zondagh. Getr. eerw. J. J. Ferreira. Afgetree 1940. O. 1948.

 

1897

Eerw. P. B. Frylinck. Terug 1923. O. 1942.

Mej. L. Stegmann. Terug 1925.

Mej. B. Helm. Afgetree 1927. O. 1929.

Mnr. S. McClure. In diens O. 1901.

 

1898

Eerw. P. Smit. 1899 na O.V.S.-sending.

Mej. A. le Roux. Getr. eerw. P. Smit.

Mej. J. Soyland. Terug 1899. O.

Mev. (eerw.) T. C. B. Vlok (Blake). 1912 Salisbury. Uitgetree 1936.

 

1899

Mnr. F. Meyers. Terug 1904. O. 1929.

 

1900

Mev. A. W. G. v. d. Westhuyzen (Brink). Terug 1918. O. 1928.

Dr. W. A. Murray. Terug 1912. O. 1938.

Eerw. A. J. Liebenberg. Terug 1919. O. 1939.

Eerw. J. P. J. Joubert. Terug 1910. O. 1948.

Mej. I. Hofmeyr. Getr. mnr. F. van Eeden. O.

Mev. (dr.) W. H. Murray (Duckett). Afgetree 1937.

 

1901

Mev. (eerw.) A. J. Liebenberg (Doyle). Terug 1918. O. 1918.

Ds. A. L. Hofmeyr. In diens O. 1919.

Ds. C. H. Murray. Terug 1906. O. 1953.

Ds. A. G. Murray. Terug 1923. O. 1936.

Mej. G. Dill. Afgetree 1927. O. 1938.

 

1902

Eerw. R. H. van Heerden. Terug 1907.

Mej. T. Theron. Get. ds. A. G. Murray. Terug 1923.

Mnr. A. L. Albertyn. Terug.

 

1903

Mnr. F. van Eeden. Na O.V.S.-sending.

Mev. (ds.) C. H. Murray (De Vos). Terug 1906. O.

Mev. (eerw.) P. B. Frylinck (Du Toit). Terug 1923.

Mnr. J. G. Steytler. Terug 1915.

Eerw. J. J. Ferreira. Afgetree 1940. O. 1943.

Mnr. C. Minnaar. In diens O. 1904.

Mnr. O. Cilliers. Terug 1908. O.

 

1904

Mev. (ds.) A. L. Hofmeyr (Du Randt). Terug 1920.

Mev. (eerw.) R. H. van Heerden (Blomerus). Terug 1907.

Mev. O. Cilliers (Reeder). Terug 1908.

Mnr. C. N. Kempff. Terug 1909.

 

1905

Ds. J. S. Murray. Terug 1918. O. 1947.

Mev. (dr.) W. A. Murray (Meiring). Terug 1912.

Mej. J. Faul. Getr. ds. L. J. Murray. In diens O. 1918.

Mej. P. de Beer. Terug 1926.

Mej. J. Haarhoff. Sending verlaat 1910. (Getr. eerw. McMinn)

 

1906

Mnr. M. Nieuwhoudt. Terug 1919. O. 1951.

Mev. C. N. Kempff (Feenstra). Terug 1909.

Mej. L. Albertyn. Getr. ds. H. L. Webb. Terug 1919.

Mev. J. P. J. Joubert (Pauw). Op pad hierheen O.

Ds. L. J. Murray. In diens O. 1925.

Dr. en mev. A. Young, van Livingstonia-sending: Terug 1906.

 

1907

Mej. D. Laurie. Terug 1910. O.

Mej. S. Heunis. Getr. eerw. C. J. H. v. Wyk, 1946 Afgetree. O. 1950.

Mej. H. Dreyer. Getr. mnr. W. Hofmeyr. Terug 1921.

Mnr. A. P. Lotter. Terug 1912.

Mev. (ds.) L. J. Murray (Barry). In diens O. 1912.

 

1908

Mej. A. J. Murray. Terug 1922.

Eerw. J. J. van Heerden. Terug 1931. O. 1942.

Mej. R. Marais. Getr. mnr. F. van Eeden.

Mej. M. Burger. Salisbury-werkkring 1937. Afgetree 1940.

Mej. C. Anderson. Terug 1914.

 

1909

Ds. J. A. Retief. Afgetree 1941.

Mev. J. G. Steytler (Du Plessis). Terug 1915.

Mev. M. Nieuwhoudt (Burger). Terug 1919. O.

Eerw. C. J. H. van Wyk. Afgetree 1946.

Mev. (eerw.) J. J. van Heerden. Terug 1931.

 

1910

Mej. S. Raats. Afgetree 1942. O. 1951.

Mev. (ds.) J. S. Murray (Meiring). 1918 terug.

Mev. (ds.) J. A. Retief (Murray). In diens O. 1928.

Mej. C. J. Marais. Afgetree 1943.

Mej. H. Mouton. Terug 1930.

Mej. S. Traut. Terug 1932.

 

1911

Mnr. W. F. v. d. Riet. Terug 1925. O.

Mej. L. Vlok. Getr. eerw. G. Oosthuizen. Terug 1923.

Mej. D. Smith. Terug 1912. O.

Ds. J. W. L. Hofmeyr. Terug 1914. O. 1936.

Mev. (ds.) J. W. L. Hofmeyr. Terug 1914. O. 1940.

 

1912

Eerw. J. Joubert. Terug 1926. O. 1930.

Mev. (eerw.) J. Joubert (Naude). Terug 1926.

Eerw. P. A. Rens. Afgetree 1945.

Eerw. S. Strydom. O. 1939 tydens siekteverlof.

Mej. W. Lutz. Getr. ds. M. G. Uys. Terug 1929.

Mnr. W. Hofmeyr. Terug 1921.

Eerw. A. J. Rousseau. Terug 1925. O. 1943.

 

1913

Mev. (eerw.) P. A. Rens (De la Rouviere). O. 1932.

Mev. (eerw.) A. J. Rousseau (Joubert). Terug 1925.

Eerw. W. Botes. Terug 1926. O. 1928.

Ds. G. de C. Murray. Terug 1926. O. 1951.

Ds. S. Gericke. Terug 1918. O.

 

1914

Mev. (eerw.) S. Strydom (Zondagh). Terug 1939.

Eerw. C. Roode. Terug 1915.

Mev. (eerw.) C. Roode. Terug 1915.

Mej. M. Enslin. Terug 1914.

Mej. A. E. Hultman. O. 1918 tydens verlof.

Mej. J. Preiss. Getr. eerw. J. J. Kruger. Terug 1924.

Eerw. M. L. de Villiers. Terug 1928. O. 1932.

Mnr. P. Nel. Diens verlaat 1919. O.

Mev. P. Nel. Diens verlaat 1919.

Ds. H. Webb. Terug 1919. O. 1948.

Mej. E. S. de Villiers. Terug 1940. O. 1946.

 

1915

Mej. F. Berner. Getr. mnr. W. F. v. d. Riet. Terug 1925.

Ds. M. G. Uys. Terug 1929. O. 1950.

Mnr. J. R. Massyn. Terug 1939.

Mej. H. F. Bekker. Afgetree 1950.

Eerw. J. H. Rens. Afgetree 1949.

Eerw. J. Maisey. Terug 1920. O. 1945.

Mev. (eerw.) J. Maisey. Terug 1920.

Mnr. A. Burnett. 1919 Sending verlaat.

Ds. J. Jackson. Terug 1930. 1937 Salisbury werkkring. Afgetree 1952.

Eerw. G. C. Oosthuizen. Terug 1923.

Mev. (eerw.) W. Botes (Rossouw). Terug 1926.

Mev. (ds.) G. de C. Murray (Retief). Terug 1926.

Mev. (dr.) S. Gericke (Gericke). Terug 1918.

Mnr. P. J. van Wyk.

 

1916

Mev. (eerw.) M. L. de Villiers. (de Villiers). Terug 1928.

Mnr. F. I. du Preez. Diens verlaat 1926.

Ds. D. P. van Zyl Laurie. Terug 1919.

 

1917

Eerw. C. L. Brink. Terug 1919.

Mej. I. B. Murray. Terug 1932.

Mev. (ds.) J. Jackson (Redelinghuis). Afgetree 1952.

Mej. H. Claasen. Terug 1924.

Mej. R. Stevens. Terug 1919.

Mej. J. Harrell. Terug 1921.

 

1918

Mej. M. Maree. Terug 1926.

Mej. A. M. Beeby. Getr. mnr. J. P. Pretorius. Terug 1945.

Mej. M. van Zyl. Get. eerw. C. L. Brink. Terug 1919.

Mev. (eerw.) J. H. Rens (Hugo). Afgetree 1949.

Mnr. F. B. du Toit. Terug 1921.

 

1919

Mej. M. Duminy. Getr. mnr. F. B. du Toit. Terug 1921.

Mnr. J. Kuhn. Terug 1924.

Mej. M. de Kock. Getr. mnr. J. G. Steytler. Terug 1938.

Mej. H. Meiring. Getr. ds. L. J. Murray. Terug 1925.

Mej. M. Eksteen. Getr. mnr. F. I. du Preez. Diens verlaat 1926. O. 1951.

Mnr. D. W. du Toit. Diens verlaat 1921.

Ds. G. J. Barnard. Terug 1922. O. 1946.

Mnr. (later eerw.) J. J. Kruger. Terug 1924.

Mnr. J. P. Nel. In 1938 tydens verlof O.

Dr. J. Duminy. Terug 1921. O. 1937.

Mev. (dr.) Duminy (Eksteen). Terug 1921.

 

1920

Mej. M. Ackerman. Terug 1920.

Mej. J. de Villiers. Getr. eerw. B.B. Eybers1944 na Kenia.

Mej. P. Conradie. Terug 1928.

Mnr. B. Gresse. Terug 1924.

Mev. P. J. van Wyk (Du Plooy).

 

1921

Mej. C. Murray. Terug 1922.

Mej. J. Murray. Terug 1922. O. 1949.

Mev. (ds.) G. J. Barnard (v. d. Merwe). Terug 1922.

Mej. M. A. Theron. Terug 1930.

Mev. J. P. Nel (Claassens). O. 1929 tydens verlof.

 

1922

Mej. M. Kreigler. O 1949 tydens verlof.

Mej. L. M. Matthee. Getr. mnr. J. P. Nel. Afgetree 1950.

Mej. B. Clulow. Getr. mnr. D. W. du Toit. Sending verlaat 1928.

Mej. P. C. Immelman. Afgetree 1951.

Mnr. (later dr.) J. G. Steytler. Terug 1939. O.1944.

Mnr. C. L. de Jongh. O. 1929 in diens.

Dr. I. F. A. de Villiers. Terug 1923.

 

1923

Mej. M. Ferreira. Terug 1926.

Mej. E. I. Owen. Getr. 1926 ds. J. J. D. Stegmann.

Dr. C. L. L. Murray. Terug 1927.

 

1924

Ds. J. J. D. Stegmann.

Mev. (dr.) C. L. L. Murray (Armstrong). Terug 1927.

Mnr. B. J. van Heerden. Terug 1925.

Mev. J. B. Massyn (Marais). Terug 1939.

 

1925

Mej. J. Mentz. Getr. ds. J. A. Retief. Afgetree 1941.

Mej. J. Kamfer. Terug 1929.

Mnr. J. P. Pretorius. Terug 1945.

Dr. J. F. L. Murray. Terug 1937.

 

1926

Mnr. A. B. Daneel. Terug 1930. Mashonaland sending.

Mej. R. Louw. Terug 1927.

Mej. H. Young. Getr. mnr. H. G. van Wyk.

Mej. M. M. S. Koekemoer. 1953 na Salisbury werkkring.

Mej.. P. Spies.. 1927 na O.V.S. sending

Mej. E. Hugo. Getr. Ds. M.S. Daneel. 1952. Salisbury-werkkring.

Dr. G. v. d. Merwe. Tydelik. Terug 1926.

Mej. A. H. Muller. Getr. dr. R. L. Retief. Terug 1945.

Mej. S. v. d. Vyver.  Terug 1932.

 

1927

Ds. J. W. Minnaar.

Ds. M. H. v. d. Collf. Terug 1950.

Mnr. F. J. Human. Terug 1951.

Mnr. G. F. Kuhn. Terug 1928. O. 1939.

Mej. S. Kotze. Terug 1935.

Mev. (ds.) J. W. Minnaar (King). O. 1943.

 

1928

Eerw. B. B. Eybers. 1944 na Kenia.

Mev. (ds.) M. H. v. d. Collf (v. Schalkwyk). Terug 1950.

Dr. R. L. Retief. Terug 1945.

Ds. J. D. W. Strydom. Terug 1930.

Dr. P. V. Murray. Getr. mnr. J. L. Pretorius.

Mev. F. J. Human (Smit-).. Terug 1951.

Mej. C. J. E. Muller. Getr. mnr. A. B. Daneel. Terug. 1930. Mashonaland-sending.

Mej. H. C. Kilian. Getr. mnr. J. L. Pretorius. O. 1941.

Mej. E. M. Claasen.

 

1929

Mnr. J. L. Pretorius.

Mev. (ds.) J. D. W. Strydom (Erasmus) . Terug 1930.

Ds. A. C. van Wyk. Terug 1940.

Mej. E. W. Grobbelaar. Terug 1942.

Mej. D. Laylor. Terug 1930.

Mev. (ds.) J. A. Retief (Theron/Hofmeyr). O. 1936 in diens.

 

1930

Ds. G. F. Hugo.

Mej. H. Lerm. Terug 1935.

Mej. M. Sparrenburg. O. 1936 in diens.

Mnr. L. G. Wessels. Terug 1937.

Mnr. D. J. Steenkamp. Terug 1948.

Mej. J. W. Jordaan. Getr. mnr. L. G. Wessels. Terug 1937.

Mnr. A. H. Theron.

 

1931

Mnr. H. G. van Wyk.

Mej. C. J. Ferreira. Getr. mnr. A. H. Theron.

Mnr. B. E. v. d. Berg. Terug 1936.

Mnr. C. M. J. Groenewald

 

1932

Eerw. D. H. P. Holtzhausen. Terug 1944.

Mej. M. A. van Zyl. Terug 1934.

Mej. L. M. Benade.

Mej. K. Thompson: Getr. ds. A. C. van Wyk.. Terug 1940.

Mej. H. T. Smit. Getr. mnr. F. Badenhorst. Terug 1946.

Mej. M. Pienaar. Terug 1936.

 

1933

Mej. S. Brummer. Terug 1935.

Mnr. J. T. Heyns. Terug 1937.

Mej. E. Melck. Tydelik: Terug 1933.

Mev. J. T. Heyns (Malherbe). Terug 1937.

Mev. (eerw.) P. A. Rens (Verster) Afgetree 1945.

Mev. (eerw.) D. H. P. Holtzhausen (Mocke). Terug 1944.

 

1934

Mej. A. van Schalkwyk. Terug 1948.

Mej. R. Serfontein. Terug 1936.

Mev. (ds.) G. F. Hugo (Retief).

 

1935

Mnr. G. J. Blignaut. Tydelik. Terug 1935.

Mej. M. Brink. Terug 1939.

Mej. H. le Roux. Terug 1939.

Mev. D. J. Steenkamp (van Wyk). Terug 1948.

Mej. M. B. Daneel. Terug 1947.

 

1936

Mej. M. Nel. Terug 1937.

Mej. J. Nel. Terug 1937.

 

1937

Mej. R. Retief. Terug 1939.

Mej. A. van Vuuren. Terug 1942.

Mej. E. M. B. v. d. Merwe. Terug 1950.

Mej. M. E. Boonzaaier. Terug 1942.

 

1938

Mej. L. C. J. Conradie. Getr. ds. J. W. Minnaar.

Ds. M. S. Daneel. Salisbury-werkkring 1952.

Mej. S. van Schalkwyk. Terug 1939.

Dr. L. M. du Toit. Terug 1939.

 

1939

Mej. J. Buys. Tydelik. Terug 1939.

Mnr. P. H. Badenhorst. Terug 1946.

Mej. M. Ferreira. Terug 1940.

Mnr. en mev. J. C. Veidman. Terug 1954.

Mej. M. W. Carstens. Getr. mnr. C. J. S. J. Van Rensburg.

 

1940

Mev. C. Kriek. Tydelik. Terug 1940.

Mej. L. Joubert. Getr. mnr. W. C. Murray. Terug 1952.

Mej. M. P. Kirsten. Getr. mnr. C. M. J. Groenewald.

Mnr. W. C. Murray. Terug 1952.

Mnr. en mev. P. J. Blignaut.

Ds. en mev. A. J. Murray. Terug 1943. Ds. Murray O. 1943.

Mej. H. M. Robbertze. Terug 1944.

 

1941

Mej. M. S. Strydom.

Mnr. en mev. F. X. Jurgens. Terug 1947.

Mej. S. Burger. Salisbury-werkkring. Terug 1952.

 

1942

Mnr. I. K. Louw.

Mej. C. Retief.

 

1943

Eerw. en mev. A. S. Labuschagne.

Mev. J. J. Visser (Krige).

Mej. M. H. Basson. Terug 1946.

Mej. A. J. v. d. Merwe.

Dr. en mev. G. C. A. v. d. Westhuysen. Tydelik. Terug 1943.

 

1945

Ds. J. D. H. Steytler.

Mej. A. Coetzee.

Mej. A. Maass. Getr. mnr. N. J. Oosthuizen.

Dr. H. C. Kotze. Terug 1951.

Mnr. en mev. M. C. Toerien.

Mej. A. J. Schwartz. Terug 1948.

 

1946

Mev. (ds.) J. D. H. Steytler (Nel).

Mnr. en mev. J. H. Venter. Terug 1947.

Mnr. en mev. F. W. H. Liebenberg. Terug 1949.

Mej. W. J. Louw. Terug 1948.

Mej. E. J. M. de Wet. Terug 1948.

Eerw. H. M. L. du Toit.

 

1947

Mnr. F. J. T. van Zyl. Terug 1948.

Mej. A. Smit. Getr. mnr. F. J. T. v. Zyl. O. 1948.

Mej. H. J. Louw. Getr. ds. J. Londt.

Mej. M. M. du T. Hugo. Getr. mnr. J. K. Louw.

Mej. M. H. Louw.

Mev. (eerw.) H. M. L. du Toit (Hough).

Mnr. en mev. G. C. Reyneke.

 

1948

Mej. C. van Schalkwyk. Get. mnr. J. Foster.

Mej. R. de Kock. Terug 1952.

Dr. C. Bam. Terug 1949.

Mnr. N. J. Oosthuizen.

Mnr. J. Foster.

Mej. A. Bredenkamp.

Mnr. A. F. Stegmann.

 

1949

Ds. J. Londt.

Ds. P. R. Smit.

Mej. C. Muller. Terug 1953.

Mej. B. H. G. Swart. Getr. mnr. M. J. V. d. Berg.

Mej. B. H. M. v. ci. Merwe. Terug 1950.

Mej. M. H. du Plessis.

Mej. C. M. de Vos. Getr. ds. P. R. Smit.

Mej. E. M. de Kock.

Mnr. en mev. A. G. Erlank.

 

1950

Mnr. M. J. v. d. Berg.

Mev. G. D. Hough. Tydelik. Terug 1952.

Mnr. en mev. T. H. Burger.

Ds. en mev. A. J. N. van Heerden. Terug 1951.

 

1951

Dr. E. de Wit. Tydelik. Terug 1951.

Ds. en mey. C. J. Burger.

Mnr. A. J. Smith.

Mej. H. W. Hugo.

 

1952

Mev. R. Godden.

Mnr. C. J. S. J. v. Rensburg.

Mej. A Stander. Terug 1953.

Mnr. en mev. P. Genis.

Dr. en mev. J. J. Eksteen.

Mej. H. van Noordwyk.

Mej. M. Esterhuyse.

 

1953

Mev. R. Godden.

Mej. M. Koehorst.

Mej. J. S. Pretorius.

Mej. R. L. F. Blair.

Mej. F. A. Kotze.

Mej. G. C. v. d. Merwe.

Mej. S. M. S. Uys.

Mnr. L. Noordermeer. Terug 1954.

 

1954

Ds. B. H. Groenewald.

Ds. H. P. Malan.

Mnr. G. C. Vermeulen.