Mvera (1889)

Ds. Murray en ook dr. Laws voel dat daar na die suidekant van die sendingveld
van Livingstonia na ‘n veld vir die Ned. Geref. Kerk gesoek moet word. ‘n Week
na die koms van eerw. Vlok vertrek die twee sendelinge te voet op die soektog. By
Kasungu maak die hoofman van die gebied, Mwase, nie ‘n gunstige indruk nie.

Hulle gaan verder en verby hoofman Msakarnbewa (waar die latere Kongwe
stasie aangelê word) tot by die hoofrnan Chiwere van die Angoni-volk, wat van
Zoeloe-oorsprong is. Teen die heifte van die l9de eeu viug Zwangendaba, ‘n
vernarne indoena van Shaka, en sy volgelinge vir die Zoeloekoning uit Natal. Op
19 November 1835 (op ‘n dag van totale sonsverduistering) gaan hulle oor die
Sambezi en trek tot in die huidige Tanzanië. Na die dood van Zwangendaba in
1848 verdeel hulle onder verskillende van sy indoenas. Sommige trek noord
waarts na Meer Victoria en ander na die huidige Malawi en oostelike provinsie
van Zambië. Een van hul hoofmanne, Chiwere, vestig horn by Kaso-heuwel en
hier besoek die twee sendelinge horn. Die Angoni ondertrou met vrouens van
plaaslike stamrne en die moeder leer die kind haar taal. Sodoende verloor hul
algaande hul Zoeloetaal.
Chiwere willig in orn ‘n sendingstasie naby sy dorp toe te laat. In hierdie tyd
regeer die hoofmanne nog die land. Eers in 1891 word Malawi ‘n Britse Protekto
raat. Selfs daarna gaan die hoofmanne in die sentrale gebied voort om hulseif as
onafhanklik te beskou, totdat Britse gesag tussen 1896 en 1897 daar ingestel
word.21
Die N.G. Sending erken van die begin af die gesag van die hoofrnanne en vra
hulle verlof orn ‘n sendingstasie te begin. Na die korns van die Britse regering
word die regering se verlofnatuurlik ook gevra en moet grond vir die doel van die
staat aangekoop word.
Waarom laat Chiwere, en na horn verskillende ander kapteins, die sending
toe? J. L. Pretorius wys daarop dat die rede in die meeste gevalle nie ‘n geestelike
(verlange na die godsdiens) is nie, rnaar we! die vo!gende oorwegings:
* Die teenwoordigheid van sendelinge kan vir horn beskerming teen sy vyande
bring, in ‘n tyd toe stamoor!oë algemeen voorkom.
* Sendelinge kan goeie raadgewers en tussengangers tussen hu!!e en die Britse
regering wees.
* Dit sou ook die status van ‘n hoofrnan verhoog om B!ankes op ‘n sending
stasie in sy gebied te he.
* Die sendelinge word aangesien as “persone met enorme krag om die bona
tuur!ike rnagte te manipuleer.”22
Die Sondag wat die sende!inge by hoofman Chiwere oorb!y, word onder ‘n
wi!devyeboom kerk gehou. Die kaptein met baie van sy mense is teenwoordig.
Ds. Murray preek oor Joh. 3:16: “So !iefhet God die wêre!d gehad . Wanneer
die heidene vir die geeste bid, doen hu!!e dit met oop oë. Nou sê die Witman:
“Maak toe die oë dat ons bid.” Hu!le vertrou die vrede nie. Wat wi! die vreemde
man met ons doen wanneer ons oë toe is? Chiwere herhaal vir sy mense die
versoek orn oë toe te maak, maar hyself loer met een oog op die sendeling om te
sien wat hy gaan doen! Ander sit die hand voor die oë, maar !oer tussen die
vingers deur.

Die sendelinge reis daarop ooswaarts vanaf Chiwere se dorp na die Meer en
vandaar terug na Bandawe. Na verdere oorlegpleging met dr. Laws word finaal
besluit om met ‘n sendingstasie by hoofman Chiwere te begin.
Met behuip van ‘n boot van die U. M.C.A., die Charles Janson, en later die Ilala
van die Livingstonia-Sending reis ds. Murray en eerw. Vlok tot by Ndindi.
Daarvandaan trek hulle drie dae te voet die binneland in, terwyl ‘n groot getal
vragdraers hul benodigdhede en persoonlike besittings vervoer die enigste
metode van trek in ‘n land waar daar nog geen paaie, ossewaens, motors of treine
is nie. Op 28 November 1889 slaan hulle hul tent naby hoofman Chiwere se dorp
langs ‘n stroompie onder ‘n groot wildevyeboom, 40 km van die Meer, op.
Hierdie datum word as die begindatum van die N.G. Sending in Malawi geneem.
In ‘n digbeboste land, waar die gras tot vier meter hoog kan groei, is dit moeilik
om die mees geskikte plek vir ‘n sendingstasie te bepaal. Standhoudende water is
ook ‘n voorvereiste. Daarby moet die stasie om gesondheidsredes hoog geleë
wees om die gevaar van malaria (deur muskiete gedra) te verminder.
Die eerste dae word dus aan verkenning van die omgewing bestee. Na verdere
onderhandeling met die kaptein word besluit om die sendingstasie op ‘n breë rif,
omtrent drie kilometer van Chiwere se dorp, te bou. As naam van die stasie word
Mvera gekies, die naam van die heuwel waarop die stasie gebou word en wat
“gehoorsaam” beteken (afgelei van ku-rn vera = om te gehoorsaam). In gehoor
saamheid aan die bevel van die Here in Matt. 28:19 word hierdie sendingveld ook
begin.
Dit is reeds laat in die jaar en die swaar somerreëns moes al begin het. Die twee
sendelinge begin dus dadelik om vir hulle ‘n tydelike woning van pale en klei met
‘n grasdak op te rig (Bron: Cronje, J.M. 1981. Aan God die dank. p 18-19).