Murray, Henry

 

gebore

27 Julie 1950

OORLEDE

29 Augustus 2014

UNIVERSITEIT

(BA, BTh)

gelegitimeer

ORDEN

standplase

EMERITEER

Henry William Murray is op 27 Julie 1950 op Morgenster in die destydse Masjonaland in Rhodesië gebore, waar sy pa, ds. George Muller Murray, die Here op die bekende sendingstasie as sendeling gedien het. Sy ma was Catharina Magdalena Retief, ‘n onderwyseres.

Henry is na sy oupa, ‘n seun van die bekende ds. George Murray van Oudtshoorn, vernoem. Hy is ‘n direkte afstammeling van ds. Andrew Murray (snr) wat in 1822 as Skotse leraar na Graaff-Reinet gekom het.

Henry beleefwonderlike kinderjare op Morgenster en begin in 1958 daar met sy skoolopleiding. In 1964 word hy ‘n leerling aan die Hoërskool De Villiers Graaff op Villiersdorp. Vanaf 1965 tot 1968 gaan hy skool aan die Hoërskool Pietersburg.

Henry voel net soos sy pa en oupa vir die sendingtaak geroepe. Hy vertrek gevolglik in 1970 Stellenbosch toe om met sy opleiding as predikant te begin.

Nadat hy in 1973 die BA- (admissie) graad verwerf het, word hy in 1974 lid van die Jeug-tot-Jeugaksiespan. Hier ontmoet hy Susan Haarhoff van Suidwes-Afrika, ‘n medespanlid met wie hy op 29 Desember 1975 in die huwelik tree.

Na die Jeugaksie-jaar is hy terug op Stellenbosch waar hy student word aan die Fakulteit Teologie op Stellenbosch. Hy is aan die einde van 1978 as proponent gelegitimeer. Op 10 Februarie 1979 word hy as sendeling georden en bevestig in die NG Kerk in Afrika Kolong in Pampierstad

in die Vaalharts. Hy is die eerste NG proponent wat deur die NGKA georden word. Die geleentheid word deur sy sendelingpa en -oupa bygewoon wat aan die handoplegging deelneem. Aan die einde van 1979 word hy ook leraar van die NGKA Kolong-Bothlaba. In die somer van 1982 verskuif hy na Mafikeng en word jeugsekretaris van die NGKA Phororo-sinode.

Vroeg in 1983 neem sy lewenspad ‘n nuwe wending. In een week ontvang hy ‘n beroep as sendeling na Malawi, ‘n beroep na ‘n CCAP-gemeente in Gweru (Zimbabwe), ‘n beroep na die Kweekskool op Lusaka en ‘n beursaanbod om in jeugbediening in België verder te studeer. Nadat hulle die lot gewerp het na ernstige gebed, word Murray gelei om die beroep na Malawi te aanvaar. Dit was na die Lingadzi-gemeente in Lilongwe, ‘n makro-gemeente met nagenoeg 6 000 mense in ʼn multi-kulturele bediening.

In die lente van 1987 word hy leraar van die NG gemeente Mutare in Zimbabwe, ‘n klein gemeente met 65 lidmate. Hy bedien terselfdertyd 150 000 Mosambiekse vlugtelinge in die vyf groot vlugtelingkampe op die oosgrens van Zimbabwe. Ds Henry beskryf die sewe jaar in die bediening in Mutare as baie gelukkig.

Met die skietstilstand in Mosambiek in 1994 neem sy bediening ‘n nuwe wending, en vanaf 1996 help hy die CAVA (Christian Audio Visual Action) en stel die sendingkommissie hom in die uitgewerswese in Harare aan.

Ds Henry Murray en sy gesin is intens betrokke nie net by die situasie in Zimbabwe nie, maar ook by die wel en wee van die NG gemeente Harare waar hulle belydenis van geloof afgelê het. Tydens sy dienstyd in die gemeentes Mutare en Harare, was hy ook betrokke by die kerkleiding van die Sinode van die NG Kerk Midde-Afrika. Hy skryf: “Dit was vir my meermale moeilik om te verstaan hoe die NG lidmate dink en glo. Die konteks waarin hulle geleef en bely het, was vir my vreemd en ek moes op my voete dink om by te bly met daardie, sal ek dit maar noem, `unieke Afrikaner-spiritualiteit’ wat op die een of ander wyse dit regkry om op een en dieselfde tyd te glo, maar ook ernstig laer te trek. Nietemin was dit vir my ‘n voorreg en leerskool om op hierdie wyse die kerk van Christus te kon bedien.”

Aan die einde van 2000 beroep die Reformed Church in Zimbabwe vir ds. Henry Murray die derde keer as dosent na die teologiese opleidingsentrum op Morgenster. Die eerste beroep was in 1985 met hulle verblyf in Malawi en die tweede keer toe hulle in 1987 te Mutare begin het. “Elke keer het ek goeie rede gehad om te bedank. Maar die derde keer was skeepsreg.”

Hy begin in 2001 as dosent in dieselfde klaskamers waar sy oupa en pa met die opleiding van leraars en evangeliste betrokke was.

Hier het ds. Henry Murray steeds in 2014 as vise-prinsipaal en dosent in Missiologie by die Murray Teologiese Kweekskool te Morgenster in Zimbabwe gewerk.

Met die diagnose van aggressiewe breinkanker beland hy in ‘n laaste seisoen van sy lewe wat heelwat mense aanraak. Hy verloor na sewe maande sy stryd teen kanker en sterf op 29 Augustus 2012.

Hy laat sy vrou Susan agter, en hulle kinders, Cecile en Andries, George en Minette, Karien en Nick, Sanja en kleinkinders.

Drie dankdienste is ter ere van ds. Henry Murray se lewe gehou: op 5 September 2014 in die NG Moedergemeente, Stellenbosch met dr Johan Botha as prediker; op 12 September 2014 in die NG gemeente Doornpoort in Pretoria met prof Malan Nel as prediker. Op Dinsdag, 16 September 2014, is die hoofdiens by die RCZ Morgenster Sendingstasie in Zimbabwe gehou. Die diens word deur dr R Rutoro van die RCZ gehou en die begrafnis vind plaas in die Morgenster begraafplaas, by sy oupa en pa, waar ‘n geslag sendelingmanne en -vroue begrawe lê. — Dr Gerdrie van der Merwe VDM