Muller, Jacobus Johannes

Prof JJ Muller

gebore

9 Jun. 1906

OORLEDE

23 Nov. 1977

UNIVERSITEIT

M.A., Th.Dr., D.D.

gelegitimeer

1930

ORDEN

1931

standplase

1931 Prieska

1933 Piketberg

1937 Caledon

1941 Villiersdorp

1946 Prof. Teol. Sem., Stellenbosch

EMERITEER

1975

Prof Dr Jacobus Johannes Muller (9.6.1906 – 23.11.1977); Hierdie innige gelowige, begenadigde mens, begaafde teoloog, voortreflike prediker, vrugbare werker in die wingerd van die Meester en talentvolle skrywer, is op Mooispruit in die distrik Reitz gebore. Hy gaan eers op die plaas skool en toe op die dorp, waar hy ook matrikuleer. Einde 1925 lê hy die BA-eksamen op Stellenbosch af en die jaar daarna begin hy met die teologiese kursusaan die Kweekskool aldaar, terwyl hy intussen ook die MA-kursusin Grieks volg, wat hy vroeg 1927 voltooi. Nadat hy die kandidaatseksamen September 1928 met die hoogste lof afgelê het, vertrek hy na Nederland om aan die Vrye Universiteit in Amsterdam verder te studeer. Daar lê hy einde Februarie 1930 die doktorale eksamen met lof af. Terwyl hy aan die onderwerp vir sy proefskrif begin werk, volg hy ook vir ‘n semester die lesings van die welbekende prof Emil Brunner in Zürich. Einde 1930 keer hy na Suid-Afrika terug om die proponentseksamen af te lê en gelegitimeer te word. Met sy bevestiging in Prieska 14.2.1931, tree hy tot die bediening toe, maar kort daarna gaan hy weer na Nederland, waar hy September 1931 tot dokter in die teologie promoveer. Sy proefskrif, Die Kenosisleer in die Kristologie sedert die Reformasie, was ‘n baie aktuele onderwerp in die lig van die destydse Du Plessis-saak. (Later verwerf hy aan die Universiteit van Suid-Afrika ‘n tweede doktorsgraad en wel met ‘n proefskrif oor die Christelike sektewese, ‘n onderwerp wat hom dwarsdeur sy lewe interesseer); Hy arbei in Prieska voort, totdat hy 1933 ‘n beroep na Piketberg aanvaar. Daarna bedien hy die gemeentes Caledon (1937) en Villiersdorp (1941); voordat sy dienstyd van meer as dertig jaar as hoogleraar in die Nuwe Testamentiese vakke aan die Teologiese Seminarie op Stellenbosch in Februarie 1946 ‘n aanvang neem. In die kerklike lewe dien hy onder meer as skriba en later as assessor van die Kaapse Sinode, en was ook jarelange lid van die Raad van die Kerke en lid van verskeie belangrike kommissies van die Kaapse en die Algemene Sinode. By sy skielike heengaan op Stellenbosch aan ‘n hartaanval, was hy nog ‘n ouderling-lid van die Breë Moderatuur van die Algemene Sinode. Verder was hy lank voorsitter van die Hoofbestuur van die Christen studentevereniging. Onder die skuilnaam “Soeker” het hy 28 jaar die weeklikse rubriek Geestelike Waardes in Die Burger behartig, terwyl hy vyftien jaar vir die Vraebus in Die Kerkbode verantwoordelik was. Sy pennevrugte soos Toekomsverwagtinge, Die Dood en Daarna, Om die Kruis van Christus, ‘n paar werke oor die sektes in ons land, Bybelkommentare en twee bundels van sommige van sy artikels in Die Burger, het nog steeds ‘n wye leserskring. Deur sy geskrifte sal hy nog lank na sy heengaan spreek en ‘n geseënde invloed op die godsdienstig-geestelike lewe van talle lidmate uitoefen. Die verskeidenheid voortreflike gawes waarmee hy geseën was, het hy met groot vrug in die diens van ons Kerk en van die Koninkryk van God gebruik. Die invloed wat hy in die loop van baie jare met sy kenmerkende bekwaamheid as redenaar en prediker in sy gemeentes, op sy talle studente, op predikante, sinodes en ander vergaderings uitgeoefen het, moet geweldig groot wees. As vrymoedige getuie vir sy Here het hy nooit gehuiwer om te spreek of om die pen op te neem wanneer hy daarvan oortuig was dat die Christen sy stem oor sake van die dag moes laat hoor nie. Deur sy flinke, hoflike, innemende en hartlike optrede het hy onuitwisbare indrukke gemaak en allerweë agting afgedwing, terwyl mense groot vertroue in sy mening en hoë waardering vir sy oordeel oor sake gehad het. Hy was inderdaad ‘n gawe van God aan ons Kerk. (Jaarblad 1979/269)

Prof JJ Muller en gesin