Muller, Helgard

 

gebore

OORLEDE

3 Febr. 1898

UNIVERSITEIT

 –

gelegitimeer

1884

ORDEN

1885

standplase

Pietermaritzburg

1887 Barkly-Oos

1893 Tarkastad

1897 Burgersdorp

EMERITEER

Ds. Hilgard Muller overleed te Burgersdorp op den 3den Februari 1898, in den ouderdom van 39 jaren, ua een ziekbed van ongeveer 20 dagen, aan de koorts. Hij werd, na volbrachte studie te Stellenbosch, op 16 den Mei 1885, in zijne eerste gemeente, Pietermaritzburg, Natal, bevestig; daarna, op 12den Februari 1887 te Barkly Oost; op 16 September 1893 te Tarkastad, en op 30sten Januari 1897 te Burgersdorp. In al deze werkkringen verwierf hij zich de liefde en achting van allen die hem kenden, wegens zijne vele minzame hoedanigheden; en ook zijn heengaan was niet alleen voor zijne gemeente, niaar ook voor de Kerk in ‘t algemeen een gevoelig verlies.