Mlanda (1902)

Mlanda pastorie
Mlanda kerkgebou

In Junie 1901 kom daar drie jong sendelinge in die land aan: di. A. L. Hofmeyr, C. H. Murray en A. G. Murray. Daar kan dus aan verdere uitbreiding van die werk gedink word. Die Sending onthou die behoefte van die Livlezi-Cape Maclear-gebied en die las wat die sesmaandelikse besoekwerk op die personeel van Mvera lê. Daar word besluit om ‘n sendingstasie ten suide van Nkhoma aan te lê, waarvandaan die besoekwerk aan Livlezi en omgewing gedoen sal kan word.

Ds. A. L. Hofmeyr en eerw. B. P. D. Frylinck (wat later deur ds. A. G. Murray vervang word) word gevolglik na Suid-Angoniland, die land van opperhoof Chikusi, vir die doel gestuur. Hulle gaan eers na Mpondera en kies dan in Desember 1901 ‘n geskikte plek vir die sendingstasie aän die voet van Mlandaberg uit. In April 1902 begin di. A. L. Hofmeyr en A. G. Murray die nuwe stasie, Mianda, bou. Dit ontwikkel volgens die gewone patroon en later word hier ook ‘n hospitaal opgerig, waar o.a. belangrike kraamdienste voorsien word. Sodra Mlanda begin word, neem dit ook die verpligtinge ten opsigte van besoeke aan Liviezi en Cape Maclear van Mvera oor. Mlanda lê maar ‘n paar kilometer van die grens van Portugees-Oos-Afrika (Mosambiek). Die mense oorkant die grens is dieselfde Achewa van Malawi.

Daar werk egter nog geen sending onder hulle nie. Die kontak wat ds. A. G. Murray vanaf Mianda met hulle maak, gee later aanleiding tot die begin van sendingwerk deur die Ned. Geref. Kerk in Mosambiek (Bron: Cronje, J.M. 1981. Aan God die dank. p.29-30).