Meyer, Christiaan Abraham

 

GEBORE

20 Nov. 1901

OORLEDE

14 Aug. 1983

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

ORDEN

STANDPLASE

EMERITEER

Hy kry, soos iemand dit uitgedruk het, van die Meester self demissie’ terwyl hy op 81-jarige leeftyd in die Sendinggemeente Jansenville (-Klipplaat) nog steeds in die bediening gestaan het. Aanvanklik was hy ‘n bouer, maar toe hy die roeping ontvang om hom as evangeliedienaar te bekwaam, begin hy in 1949 sy studies aan die Stofberg-Gedenkskool om daarna ‘n geestelike bouer te word. As evangelis arbei hy, ofskoon soms onder moeilike omstandighede, met groot seën in Graaff-Reinet, Aberdeen, King Williams Town en die Richtersveld. In hierdie tyd staan hy nie alleen soms in die voorste linie met betrekking tot kerkplanting nie, maar verrig hy ook in meer as een opsig die harde spitwerk vir latere gemeentestigting. In 1959 skryf hy as student by die destydse Teologiese Skool op Wellington in en einde 1963 word hy saam met vyf baie jonger manne gelegitimeer en beroepbaar verklaar. Laat 1964 word hy as medeleraar in die ou gemeente Graaff-Reinet ontvang en met handoplegging bevestig. Hier doen hy ‘n geseënde werk, totdat hy in Julie 1972 na Jansenville vertrek, waar hy tot sy afsterwe met groot toewyding, sowel as met lus en ywer, maar dan ook in nederigheid van hart aan die Koninkryk help bou. Op die gebied van onderlinge verhoudinge tussen die plaaslike Ned Geref. Kerk en NG Sendingkerk was hy ook ‘n bouer, terwyl hy in sy eie gemeente ten aansien van kerklike administrasie en gemeentelike organisasie gesonde leiding gegee het. Die herinneringe aangaande hom bly vir hulle wat hom geken het, fris en mooi.