Meiring, Philippus Jozua

 

GEBORE

10 Nov. 1916

OORLEDE

23 Sep. 1988

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1950

ORDEN

1951

STANDPLASE

1951 Mufulira

1954 Lindley

1958 Blijvooruitzicht

1963 Eloffsdal

1963 Pastorale Sielkundige N. Tvl. Sinode.

EMERITEER

Dr Phillippus Josua Meiring (10.11.1916 – 23.9.1988) is in die Oudtshoorn-distrik gebore waar hy sy hoërskoolloopbaan voltooi het. Hy het hom aan die Opleidingskollege van Oudtshoorn as onderwyser bekwaam. Hy voel hom egter geroepe tot die bediening en is in 1945 na Stellenbosch Universiteit. Na sy teologiese opleiding aan die Kweekskool word hy in 1950 gelegitimeer, Vervolgens bedien hy die gemeentes Mufulira, Lindley, Blijvooruitzicht en Eloffsdal. In 1964 word hy predikant in sinodale diens met opdrag Psigo-pastorale arbeid Noord-Transvaal. In 1972 word hy leraar van die gemeente Voorwaarts en word in 1975 sekretaris van die Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid van Wes- en Suid- Transvaal. In Oktober 1981 het hy sy emeritaat aanvaar en hom in Monumentpark, Pretoria, gevestig. Na sy aftrede het hy nog psigo-pastorale arbeid in Suid-Transvaal en by ‘n kliniek vir alkoholiste op Kemptonpark verrig. Dr Phil het die grade MA, MTh en D Phil behaal. Hy het sy doktorsgraad behaal met ‘n proefskrif oor huweliksproblematiek. Hy het ook ‘n boek oor die behandeling van alkoholisme geskryf. Hy was ‘n pastor wat baie in die wel en weë van sy medemens belanggestel het. Hy het ook op sinodale vlak diep spore getrap, veral op die terrein van die Diens van Barmhartigheid. Hy was dan ook vir ‘n lang tyd voorsitter van die Algemene Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid. Hy was ‘n persoon wat die talente wat die Here aan hom gegee het tot voordeel van sy kerk en medemens gebruik het. Hy het vir almal ‘n navolgenswaardige voorbeeld gestel. Dr Phil is op 27 September 1941 met Johanna Frederika Petronella Swanepoel, ‘n nooi van Prins Albert, op Oudtshoorn getroud. Uit die huwelik is ‘n dogter, Anna, gebore.