Meintjies, Willem Johannes

 

GEBORE

16 Mei 1922

OORLEDE

2 Mrt. 1986

UNIVERSITEIT

BA (UP); (US)

GELEGITIMEER

1953

ORDEN

1954

STANDPLASE

1954 Pierneef

1956 Voortrekkerhoogte

1964 Tek

1972 Lugmaggimnasium

1980 Derby

EMERITEER

Ds. Willem Johannes Meintjes (16.5.1922 – 2.3.1986); wat verreweg die grootste deel – byna 24 jaar – van sy 32-jarige bediening kapelaan in die SA Weermag was en so te sê landwyd as leier van die Weermag se gewilde Kerkkoor en Konsertgroep (Kanaries) bekend geraak het, het sy laaste stryd eerbaar en vol moed in die Militêre Hospitaal op Voortrekkerhoogte gestry. Op Heilbron in die Noord-Vrystaat waar hy gebore is en grootgeword het, voel hy as seun die naweë van die ekonomiese insinking en die droogte van die vorige jare terdeë, met die gevolg dat hy ʼn st. 7 uit die skool gaan. Eers werk hy op verskillende plekke en toe sluit hy by die Spesiale Diensbataljon (SDB) van die destydse Unie-Verdedigingsmag aan wat in 1933 juis opgerig is met die doel om aan sulke seuns opleiding te verskaf. By geleentheid as beste student in sy groep aangewys, kwalifiseer hy hier ook as instrukteur, maar toe hy met die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog as instrukteur by die Militêre Kollege die vooruitsig van bevordering het, neem sy loopbaan ‘n heel ander loop. Terwyl hy in ‘n Pretoriase hotel werk, besluit hy om terug te gaan skool toe. By sy ou skool is hy ‘n puik atleet en rugbyspeler, sowel as ‘n goeie leier. Daar matrikuleer hy,

In 1949 kry hy sy BA-Admissie van die Universiteit van Pretoria en vier jaar later tree hy, na volbragte studie aan die Kweekskool op Stellenbosch, tot die bediening toe. Nadat hy ‘n tydjie in Springs werksaam was, word hy op 15.5.1954 met handoplegging as predikant van die jong gemeente Pierneef in Villieria, Pretoria, bevestig. Toe die militêre owerheid drie reisende veldpredikers – soos die latere kapelane toe nog genoem is – aanstel, word hy vir die noordelike gebied benoem met standplaas Voortrekkerhoogte en in April 1956 aanvaar hy diens. Met die bedanking van een van die drie in 1958 en ‘n tweede in 1960, word die poste afgeskaf en die enigste oorgeblewene, ds. Meintjes, bly as medeleraar in Voortrekkerhoogte aan. Drie dae nadat die gemeente Tek in November 1964 van die Hoogte afgestig is, lei hy die nuwe gemeente se eerste erediens en kort daarna aanvaar hy en ds. P E de Kock, twee van die Hoogte se vyf leraars, die beroep daarheen. Vroeg die volgende jaar stig die kerkraad ‘n kerkboufonds waarvoor die gemeente baie hard moet werk. Toe die Lugmaggimnasium van die Hoogte afgesny en by Tek gevoeg word, kom daar verligting, veral toe die saadjie vir die ontstaan en groei van die later so welbekende Kanaries in Maart 1967 met die besoek van ‘n klompie talentvolle jongmanne onder ds. Meintjes se leiding aan Lichtenburg geplant word. Algaande word die nut van wat aanvanklik bloot ‘n onderneming van die kerkraad vir die insameling van fondse was, as draer van die beeld van die Weermag (en die Lugmag in die besonder) ingesien en die koor en konsertgroep geniet meer amptelike steun. In 1971 word die leier heeltemal van gemeentelike verpligtinge losgemaak om sy volle aandag aan die groep te gee. Omdat die harte en die beurse heel gou vir die saak oopgegaan het, word die mikpunt om R45 000 in te samel intussen ver oorskry en die Koor- en Konsertgroep ten volle by die Weermag en regstreeks onder die Kapelaan-Generaal ingeskakel ten einde in die dringende behoefte aan goeie leesstof veral vir die dienspligtiges in alle weermagsdele te help voorsien. Na die stigting van die gemeente Lugmaggimnasium in 1972 word di. Meintjes en De Kock die gemeente se eerste leraars. Einde April daardie jaar word eersgenoemde senior stafoffisier kapelaansdienste (Lugmag) in die personeel van die Kapelaan-Generaal met verantwoordelikheid leesstofverspreiding, maar in Februarie 1978 word hy daarbenewens ook weer medeleraar in Lugmaggimnasium. Sedert Januarie 1980 bedien hy die Wes-Transvaalse gemeente Derby, waar onder sy leiding die doelmatige kerksaal gebou en sonder skuld in gebruik geneem word wat vandag sy naam dra. Hy het ‘n groot verantwoordelikheidsbesef en ‘n sterk persoonlikheid gehad en was ʼn doener, wat dinge laat gebeur het. Vir baie jare was hy met die Kerkjeugwerksaamhede gemoeid en vroeër dien hy as voorsitter van die Ring van Pretoria-Wes se Jeugkommissie ook in Noord-Transvaal se Sinodale Jeugkommissie. In sy gemeentes vereenselwig hy hom met sy mense. Hy beweeg en werk saam en tussen hulle en loop voor terwyl hulle as span aan die gemeente bou, maar nogtans is hy in sy optrede ook streng en gedissiplineer. Hy glo in gereelde huisbesoek en as ernstige prediker is hy onbevrees in sy afwysing van alle twyfelagtige gebruike en ander misstande. In die hospitaal waar hy die laaste drie weke weens verspreide kanker verkeer, is hy nog vir andere tot troos en bemoediging. Ter erkenning van sy dienste is die Suiderkruismedalje (SM) aan hom toegeken.