McGregor, Andrew Murray

 

GEBORE

1873

OORLEDE

20 Sep. 1943

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1899

ORDEN

1900

STANDPLASE

Nieuwe Kerk, Kaapstad

1905 Oos-Londen

1909 Oudtshoorn

1914 Drieankerbaai

EMERITEER

1939

Ds. Andrew Murray McGregor was ‘n seun van een van die Skotse predikante van ons Kerk, die bekende ds. Andrew McGregor van Robertson. Sy teologiese opleiding het hy aan die Kweekskool te Stellenbosch asook in Skotland ontvang. In 1899 is hy gelegitimeer en in 1900 is hy georden en bevestig as predikant van die Nieuwe Kerk, Kaapstad, waar hy tot 1905 gestaan het toe hy ‘n beroep na Oos-Londen aangeneem het. Na vier jaar is hy in 1909 na Oudtshoorn en na ‘n bediening van vyf jaar het hy hom ‘n beroep na Drieankerbaai laat welgeval. Laasgenoemde gemeente het hy ook die langste bedien, vanaf 1914 tot 1939 toe hy sy emeritaat aanvaar het. Hierna het hy nog vir ‘n tyd diens gedoen in die Presbiteriaanse Kerk te Oudtshoorn. Hy was een van ons waardige en mees begaafde predikante. Sy prediking het bewys dat hy student gebly het. Sy preke is gelewer met krag en oortuiging. Hy kon beslis optree, maar was altyd minsaam en hartlik van aard. Bitterheid het by hom nie ingang gevind nie. Hy het ook ‘n aantal jare as lektor in Hebreeus aan die Universiteit van Stellenbosch opgetree. Sy bediening van nagenoeg 40 jaar was baie vrugbaar. Hy is op 20 September 1943 Oorlede.

Andrew Murray McGregor (1873 – 20 September 1943) was predikant van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, waarvan ‘n kwarteeu in Drieankerbaai, Kaapstad.

Andrew Murray McGregor was die tweede seun van Andrew McGregor (1829 1918); wat in 1860 deur dr. William Robertson in Skotland gewerf is om as predikant in Suid-Afrika te kom arbei en in 1862 as stamvader van die McGregors na die land toe kom. Sy eerste en enigste gemeente was Robertson, waarvan die standplaas eers Hoopsrivier genoem is tot dit in 1853 ter ere van dr. Robertson hernoem is.

Lily en Andrew Murray McGregor.: Drie maande na sy aankoms in die Kaapkolonie trou Andrew McGregor met Elizabeth Augusta, wie se vriende en familie haar “Lily” genoem het. Hulle het op Robertson gewoon tot ds. McGregor in 1902 afgetree en die egpaar hulle in Kaapstad gaan vestig het. Omdat hy so aktief op die dorpie Lady Grey, naby Robertson, gewerk het, is dit in die jaar van sy aftrede herdoop tot McGregor.

Andrew en Lily het tien kinders gehad, waarvan vier jonk dood is. Andrew Murray was hulle vierde kind wat volwassenheid bereik het. Hy is na die beroemde ds. Andrew Murray, destyds van Graaff-Reinet, wat ook sy peetpa was, vernoem.

Andrew Murray McGregor behaal sy B.A. aan die South African College en studeer daarna aan die Teologiese Seminarium op Stellenbosch. Na hy in Kaapstad in die bediening gestaan het, word hy predikant vir die konsentrasiekamp in Oos-Londen tydens die Anglo-Boereoorlog, waar hy ook as eerste leraar van die NG gemeente Oos-Londen op 9 September 1905 bevestig is. Van daar vertrek hy in 1909 na Oudtshoorn en op 14 Januarie 1914 word hy in die NG gemeente Drieankerbaai bevestig.

Die regering vra ds. Murray in 1915 om vir drie maande as kapelaan van die Unie-troepe in Duitswes-Afrika (Namibië) op te tree. Die kerkraad verleen verlof daartoe en verleng dit later vir ‘n verdere drie maande.

Sy gesondheid was die laaste jare van sy bediening nie na wense nie en in 1934 moes hy ses maande lank siekteverlof neem. Hy ontvang sy demissie op 28 Julie 1939 en tree terselfdertyd af, maar dien daarna as leraar van die Presbiteriaanse gemeente op Oudtshoorn tot sy dood in September 1943. Na sy dood skryf die Kerkbode oor hom: “Hy was manlik en beslis in sy optrede, maar daarby minsaam en hartlik van aard. In sy oortuigings het hy ‘n broederlike gees gehandhaaf, dat dit geen bitterheid veroorsaak het nie.”

Bronne [wysig]

The McGregors in South Africa

Dreyer, eerw. A. 1932., Jaarboek van die Nederduits-Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1933, Kaapstad: Jaarboek-Kommissie van die Raad van die Kerke.

Malan, Etienne G., Die kerk teen Seinheuwel: Drieankerbaai 1880 1980, Kaapstad: NG gemeente Drieankerbaai, Maart 1980.

Olivier, ds. P.L. (samesteller); Ons gemeentelike feesalbum. Kaapstad en Pretoria: N.G. Kerk-uitgewers, 1952.