Matenji

Ten spyte van teenstand van die Rooms-Katolieke Kerk beplan die sending vir die stigting van ‘n vyfde sendingstasie, Matenji, reg suid van Mphatso.