Maritz, Petrus Nicolaas Jacobus

 

GEBORE

5 Aug. 1894

OORLEDE

24 Feb. 1990

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

ORDEN

STANDPLASE

EMERITEER

Hy het op 24 Februarie 1990 in die ouderdom van 95 jaar oorlede is, was ten tyde van sy heengaan die oudste predikant van die Ned Geref. Kerk. Ds. Maritz is op 5 Augustus1894 op Vosburg gebore. Hy het sy sendingstudie op Wellington voltooi en is aan die einde van 1919 gelegitimeer. Sy eerste sendinggemeente was Lydenburg. Ds. Maritz se ordening het onder ‘n bokseil plaasgevind. Sy eerste boodskap in die blanke gemeente het hy die volgende Sondag gelewer – voor die preekstoel, want destyds is sendelinge in baie gemeentes nog nie op die kansel toegelaat nie. In sy dienstyd was ds. Maritz by die stigting van altesaam vyftien sendinggemeentes betrokke. By die stigting van die Transvaalse Sendingkerk in die jare dertig het ds. Maritz skriba van die drukwerkkommissie geword. Hy was ook betrokke by die oprigting van die NG Sendingpers in Bloemfontein in 1946. Na ‘n dienstyd van 41 jaar het ds. Maritz in Junie 1960 sy emeritaat aanvaar. Hy was daarna nog vir 11 jaar in sy dogter, mev. Betsie Vorster, se sendingboekwinkel Dibukeng in Pretoria behulpsaam. Ds. en mev. Maritz het die afgelope paar jaar in die Parksig-aftreeoord op Verwoerdburg gewoon. Hier het hy gereeld die wyksbiduur in die oord gelei. Hulle het vyf kinders. Die oudste dogter, Ina, is getroud met ds. George Murray, wat baie jare aan die hoof van die sending in Masjonaland (Zimbabwe) gestaan het.