Maree, Willem Liebrecht

 

GEBORE

15 Mei 1926

OORLEDE

27 Nov. 1989

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

ORDEN

STANDPLASE

EMERITEER

Hy was voormalige redakteur van die Ned Geref. Kerk se wydgelese gesinstydskrif, Die Voorligter, is op 27 November 1989 na ‘n siekbed van etlike weke op 63-jarige ouderdom in die Zuid-Afrikaanse Hospitaal in Pretoria Oorlede. Wie hom geken het, weet dat Willie Maree ‘n beskeie, sagmoedige, vredeliewende mens was. Sy veelbewoë lewe begin toe hy op Zeerust in die Engelse pastorie gebore is. Terwyl hulle huis in aanbou was, het sy ouers – sy pa was onderwyser – die pastorie met die ongetroude Engelse predikant gedeel, en hy het die eerste lewenslig daar aanskou. Sy belangstelling in die koerantwese het vroeg begin: omdat hy op die jeugdige ouderdom van 4 jaar leer lees het, het hy dit nog voordat sy skoolloopbaan begin het, geniet om die koerant te lees. Hy het matriek op die ouderdom van 16 jaar aan die Afrikaanse Hoërseunskool in Pretoria afgelê. Alhoewel hy die teologie as rigting oorweeg het, studeer Willie Maree in die regte aan die Universiteit van Pretoria. As student kom sy leierseienskappe na vore: hy verwerf nie net die graad BA LLB nie, maar dien in die besture van die CSV en die Juridiese Vereniging en hy word verkies tot voorsitter van die bekende manskoshuis, Sonop, die Studenteraad en die Afrikaanse Studentebond. Hy was ook redakteur van Die Perdeby (studentekoerant) en UP se studente-jaarblad, Trek. Na die voltooiing van sy studie, word hy aanvanklik parlementêre verslaggewer van Die Vaderland en spoedig daarna hoof van die SAUK se nuusspan by die Parlement. Toe die Transvaalse Sinode in 1954 besluit om ‘n Persburo (die latere Inligtingsburo) te stig, word mnr. Maree in Februarie 1955 die eerste Inligtingsbeampte van ons kerk. Hy ontvang gereeld oorsese besoekers en woon verskeie konferensies in die buiteland by. Sy werk by die Inligtingsburo het gelei tot sy betrokkenheid by Die Voorligter. In 1970 word mnr. Maree aangewys as opvolger van ds. A J V Burger as redakteur van Die Voorligter. In sy dienstyd het mooi vernuwing van die blad plaasgevind en het die oplaag dramaties gestyg. Die verspreidingsyfer het in 1982 ‘n hoogtepunt van 185 000 bereik. In 1959 het hy ernstig siek geword – dit was nierkanker. Deur gebede het genesing ingetree. In 1986 het hy ‘n hartaanval oorleef. Met hernude krag en gesondheid, het hy die Here uit dankbaarheid met oorgawe as redakteur van Die Voorligter gedien. Hy was ook jare lank die hoofsamesteller van Die Jaarboek. Willie Maree was ‘n uiters pligsgetroue mens. Sy persoon, sy kantoor en sy blad was ‘n voorbeeld van netheid. Getrou aan sy geaardheid, het hy as redakteur ‘n gees van versoening nagestreef. Hy was ‘n man wat sy woorde goed geweeg het en dan by sy standpunt kon bly staan. Hy word oorleef deur sy vrou, Anna. By die begrafnis het ds. Koos Louw van Groenkloof-gemeente die diens gelei in die lig van Heb. 11:5: “Van hom (Henog) word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou.” Dr Willie Botha het ‘n oorsig van mnr. Maree se lewe en werk gegee, en dr Frits Gaum ‘n huldeblyk namens die kerklike tydskrifte. Ds. Eddie Bruwer het die teraardebestelling waargeneem.