Malembo (1907)

In Julie 1897 besoek eerw. Viok die gebied aan die suidekant van die Meer, wat deur die Livingstonia-Sending aan die N.G. Sending oorgedra is. By die belangrikste buitepos, Malembo, 29 km. van Cape Maclear, vind hy evangelis Albert Narnalambe druk besig. Daar is reeds 45 bekeerlinge, wat vir aflegging van belydenis en doop voorberei word. Terselfdertyd skiet hy ‘n mensvreterleeu daar dood en red die mense sodoende uit ‘n groot gevaar. Die werk brei so snel uit dat ‘n gemeente in 1904 daar gestig word. Die behoefte aan ‘n sendingstasie vir daardie gebied word nou dringend. Die Raad oorweeg dit baie ernstig of hier ‘n sendingstasie met Blankes moet kom, gesien die droewige ondervindings op Cape Maclear en Liviezi. Uiteindelik word besluit om we! ‘n
sendingstasie aan die oewer van die Meer by Malembo te begin. Dit word deur ds. Louis J. Murray en mnr. M. A. Nieuwoudt, bouheer, in 1907 gedoen en die stasie Malembo genoem. As ekstra beskerming van die personeel word die pastorie op pilare gebou (vanweë die klammigheid so digby die water van die Meer) en word die stoepe met muskietdraad toegemaak om die muskiete so ver moontlik buite te hou. Die werk vorder hier baie goed en besoeke aan dorpies aan die Meeroewer word baie vergemaklik deur ‘n motorskuit wat in 1919 deur mnr. Schalk Burger van Piketberg geskenk word. Malembo bring ook sy droefheid as gevoig van personeel wat deur die dood weggeneern word, maar hierdie keer nie as gevolg van malaria nie. In 1912 sterf mev. Murray en haar oudste seuntjie, Georgie, ‘n maand na mekaar aan witseerkeel. Op hul grafsteen laat ds. Murray uitbeitel:

God gaf Zyn beste aan mij;
Myn beste, Heer, krygt Gij!

Dertien jaar later sou ‘n tweede groot droefheid volg toe ds. Louis Murray deur ‘n leeu gedood word. In 1935 styg die watervlak van die Meer onverwags, sodat selfs sommige
geboue en die vrugteboord onder water kom en die stasie ontruim moet word. Toe die water na 10 jaar weer daal, word ‘n klein “duppelverdieping tuishuis” gebou en ds. A. S. Labuschagne daar geplaas. Gedurende die reënmaande woon hy op Mlanda. Na hom kom ds. B. H. Groenewald en later ds. A. J. Viljoen en bly heeljaar op Malembo. In die sestigerjare styg die water weer, bring groot skade aan en word die stasie, wat Blankes betref, weer ontruim. Die gemeentesentrum word reeds in die vroeë veertiger jare na Chantulo, 7 km. verder suid, verskuiwe, met behoud van die naam Malembo. Op die ou sendingstasie is nog steeds ‘n kliniek (Bron: Cronje, J.M. 1981. Aan God die dank. p. 31).