Madzimoyo (1903)

Kerk op Madzimoyo

Ds. C. M. Hofmeyr, ‘n broer van ds. J. M. Hofmeyr wat Noord-Rhodesië moes verlaat, en eerw. J. H. van Schalkwyk word by hui aankoms afgesonder om die tweede stasie van die Sending te gaan begin. Die plek hiervoor aan die Lutembwerivier tjie, 18 km suidwes van Fort Jameson, is reeds deur eerw. Smit en ds. W. H. Murray uitgesoek. Op 8 Augustus 1903 kom hulle op die nuwe stasie aan. Dit word Madzimoyo gedoop, wat “water van die iewe” beteken.

Hulle word vriendelik deur die hoofman van die naaste dorpie, Nkhunzi, verwelkom. Die eerste taak vir ds. Hofmeyr en eerw. Van Schaikwyk is die studie van die Nyanja- of Chewataal. Hiersonder kan hulie geen werk doen nie. Watter frustrasie vir twee jong leraars wat brand om die evangelie van verbossing in Jesus Christus te verkondig, en hulle kan nie! Met ywer pak hulle die studie van die taal aan, maar met volharding en die hulp van die Here kry alle sendelinge in die buitelandse sendingvelde van die N.G. Kerk mettertyd die taal onder die knie. Later begin die sendeling ook die idioom van die taal ken en dan bied die beeldspraak en spreekwoorde daarin horn ‘n middel om die evangeiieboodskap op ‘n baie effektiewe wyse oor te dra (Bron: Cronje, J.M. 1981. Aan God die dank. p. 154-155).