Louw, Thomas Arnoldus Theron

 

GEBORE

OORLEDE

24 Jun. 1908

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1905

ORDEN

1906

STANDPLASE

Fouriesburg

EMERITEER

Ds. T.A.T. Louw.: In den jeugdigen ouderdom van 34 jaar ging deze broeder, na een driejarege bediening te Fouriesburg, zijne eeuwige rust in. Hij wijdde zich voor eenigen tijd aan ‘t onderwijs, doch na zijne bekeering besloot hij zich aan de Evangeliebediening te wijden. Na ziju proponents-examen arbeidde hij eenige maanden te Swellendam; als leeraar van Fouriesburg werd hij den 28 Juli, 1906, geordend. Hij bezweek aan de Maltakoorts. Tegen den raad van vrienden en geneesheeren hervatte hij zijn werk te spoedig na eene ernstige ziekte. Tot op het laatst, zelfs nadat zijn Kerkeraad hem verzocht had rust te nemen, volhardde hij met zijn preekwerk. Een veelbelovende prediker is de Kerk in hem outvallen. Zijn stoffelijk overschot rust op den Godsakker der gemeente die hij diende.