Louw, Schalk Willem

 

GEBORE

OORLEDE

2 Feb. 1903

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1892

ORDEN

1894

STANDPLASE

 Philipstown

EMERITEER

Op den 2den Februari 1903, is in zijn rust ingegaan ds. Schalk Willem Louw, Theol. Dr., predikant der N.G. Gerneente, Philip’s Town, in de kracht zijns levens hebbende hij slechts den ouderdom van circa 40 jaren bereikt. Aan het Theol. Seminarie te Stellenbosch opgeleid, zette hij zijne studiën voort te Utrecht, in Holland, alwaar hij tot Doctor in de Theologie promoveerde. In 1894, werd hij te Philip’s Town bevestigd, alwaar hij met getrouwheid arbeidde. Tijdens den oorlog was ook hij een slachtoffer der krijgswet, en werd door de authoriteiten uit zijne gemeente naar het Kamp in St. Helena verbannen, waar het hem echter vergund werd geestelijk werk onder de krijgsgevangen en te verrichten. Na den oorlog keerde hij tot zijne gemeente terug, alwaar hij met verzwakte krachten zijn werk voortzette tot dat de Heere hem eenige maanden later tot hooger dienst opriep.