Louw, Andries Adriaan * 1827

Ds en mev AA Louw

GEBORE

30 Mei 1827

OORLEDE

24 Jun. 1908

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1853

ORDEN

1853

STANDPLASE

1854 Fauresmith

1867 Murraysburg

1882 Noorder-Paarl

EMERITEER

1897

Ds. A. A. Louw.: De gemeenten Fauresmith, Murraysburg en Noorder Paarl hadden het voorrecht dezen zeer gewenschten leeraar tot voorganger te hebben, elkeen waarvan hij omtrent 15 jaren diende – Fauresmith van 1853-1867, Murraysburg van 1867-1882, en van 1882-1807 de Noorder Paarl. In 1897 nam hij zijn emeritaat. Ds. Louw. bekleedde eene zeer invloedrijke plaats in de Kerk. In 1856 bezocht hij met wijlen Ds. Neethling van Stellenbosch onze verafwonende leden in de Transvaal; in 1857 collecteerde hij en Dr. Hofmeyr op last der synode, omtrent £6,000 voor de Theol. Kweekschool in den destijds grooten Ring van Graaff-Reinet. Later weer collecteerde hij met Ds. Alheit omtrent £1,000 voor onze Normaalschool. Ds. Louw had een zeer eigenaardigen, boeienden preekstijl. Een man van diepe vroomheid, groote toegewijdheid aan zijn Heer, vurige liefde tot de Kerk waartoe hij behoorde, was hij een levend voorbeeld van de waarheid dat een ernstig Christelijk leven de vreugde en het genot van de aardsche samenleving verhoogt. Minzaam, geestig, opgeruimd, wist hij door zijn omgang menige ziel voor de zaak des Heeren in te nemen en veel vooroordeel tegen de Zending, die hij zeer lief had, weg te nemen. Ds. Louw overleed aan zijne woning, Noorder Paari, 24 Juni, 1908, in den ouderdom van 82 jaren.

Ds AA Louw en gesin