Louw, Adriaan Jacobus

Ds. AJ Louw

GEBORE

23 Jan. 1859

OORLEDE

23 Sep. 1935

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1884

ORDEN

1885

STANDPLASE

Riebeek-Wes

1888 Vryheid

1893 Heidelberg, Tvl.

EMERITEER

1931

Ds. Adriaan Jacobus Louw is 23 Januarie 1859 aan die Paarl gebore. Na sy opleiding aan die Kweekskool te Stellenbosch is hy in 1884 gelegitimeer. Sy eerste standplaas was Riebeek-Wes (1885-1888); In laasgenoemde jaar het hy ‘n beroep aangeneem na Vryheid in die voormalige Nuwe Republiek wat toe by die Transvaal ingelyf was. Sy bediening hier het maar vyf jaar geduur, dog gedurende daardie jare het hy die grondslag van die Kerk stewig gelê. In 1893 is hy na Heidelberg beroep, en daar het hy sy lewenstaak eintlik vervul gedurende 38 jaar van onvermoeide en geseënde arbeid. Hy het veral ook in verband met onderwys blywende werk verrig, eers in die Republiekeinse dae as lid van die bestuur van die Staatsgimnasium te Pretoria, wat in sekere sin die voorloper van die Universiteit van Pretoria was. Na die Anglo-Boere-oorlog het daar onder invloed van Ds. Louw te Heidelberg die ene na die andere opvoedkundige inrigting van betekenis ontstaan. In Die Kerkbode van 6 November 1935 het daar die volgende getuienis aangaande sy werk en wandel verskyn: “Die Sinodale Kommissie van die Ned. Herv. of Geref. Kerk wil met dankbaarheid teenoor God, die Gewer van alle goeie gawes die waardering van die Kerk te boek stel oor wat die ontslape dienskneg van die Heer vir die Kerk beteken het. Adriaan JacobusLouw het vir meer as veertig jaar die Kerk gedien as leraar van die gemeente Vryheid en Heidelberg. As getroue herder het die gemeente onder sy bearbeiding gebloei en het siele tot bekering gekom. Veral ook sal sy gedagtenis onder ons bly lewe deur sy ywer vir die onderwys. Op sy poginge in daardie rigting het groot seën gerus. Aan die Sinodale vergaderinge het Ds. Louw buitengewone dienste betoon. Sedert 1894 toe hy as assistent-Scriba gekies is, het hy op Moderatuur van nege Sinodale vergaderinge gedien in die hoedanig-hede van Actuarius, Moderator en Assessor. Van wyle Ds. Louw het daar steeds vir die Kerk besieling uitgegaan. Sy diepe oortuiging omtrend die aanspraak van die Here Jesusop die lewe van die gelowige en die heelhartige oorgawe van al sy talente aan die arbeid waarin hy homself nie gespaar het nie, sy brandende liefde vir die Afrikanervolk, sowel as sy ander veelvuldige gawes van verstand, karakter en persoonlikheid, het hom gemaak tot ‘n krag in ons midde gedurende al hierdie jare. Die Kerk is God dankbaar vir sy lewe en arbeid, en die leidsliede verneem uit sy heengaan ‘n roepstem tot ‘n nuwe toewyding aan die nog onvoltooide taak van die Kerk op aarde. Gode sy al die eer!” Ds. Louw is 23 September 1935 op Pretoria ontslape, en sy stoflike oorskot is op Heidelberg ter aarde bestel.