Loots, Willem Francois

Ds. WF Loots

GEBORE

6 Okt. 1910

OORLEDE

10 Des. 1973

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1931

ORDEN

1932

STANDPLASE

1932 Vosburg

1934 Concordia

1939 De Doorns

1945 Wolseley

1952 Sekr. van Evangelisasie en Redakteur van „Die Ligdraer”

EMERITEER

Ds Willem Francois Loots se plotselinge heengaan 10 Desember 1973 op Wolseley, was veral vir die Ned Geref Sendingkerk ‘n groot slag, omdat hy in die Kerk ‘n sleutelposisie beklee het. Hy is 6 Oktober 1910 gebore. Gehoorsaam aan sy jeug-roeping tot die evangelieverkondiging aan die Kleurlinge, byt hy, moeilike omstandighede ten spyt, deur en voltooi hy sy studie aan die Sendinginstituut op Wellington (1931); Daarna volg sy geseënde bediening in die sendinggemeentes Vosburg (1932); Concordia (1934, nadat die gemeente van die Rynge na die Ned Geref Sendingkerk oorgekom het); De Doorns (1939) en Wolseley (1945); In 1952 word hy Evangelisasiesekretaris en redakteur van die kerkblad „Die Ligdraer” . Ondanks tye van swak gesondheid, verrig hy hierdie veeleisende take met buitengewone bekwaamheid en groot welslae. Oral dra hy as begenadigde prediker ‘n kragtige, uitdagende, diep geestelike boodskap uit. Onder die skuilnaam „Leunende Christen” gebruik hy sy vaardige pen vir die skryf van sowat vyftien boeke wat ‘n wye leserskring van Nie-blankes sowel as Blankes het en groot seën versprei. In die kerklike vergaderings en kommissies waarin hy dien, oefen hy ‘n sterk invloed uit. In die opvoeding en onderwys het hy lewendig belanggestel en ook vir die kultuurlewe hom sterk beywer. (Jaarboek 1975/F4).