Lombaard, Theodorus Ernst

Ds. TE Lombard

GEBORE

08 Jan. 1941

OORLEDE

10 Jun. 1992

UNIVERSITEIT

BA (HONS); BTh

GELEGITIMEER

ORDEN

STANDPLASE

EMERITEER

Ds Ernst Lombard, heeltydse skriba van die Kuratorium van die Teologiese Kweekskool op Stellenbosch en assessor van die Wes-kaapse Sinode, is op 10 Junie na ‘n hartaanval oorlede. Ds Lombard is te midde van groot belangstelling uit die Studentekerk op Stellenbosch begrawe. Ds Jan Hanekom, sy jarelange medeleraar wat die roudiens waargeneem het, het met verwysing na ds Lombard se eerste doopnaam, Theodorus, gesê dat Ernst Lombard inderdaad ‘n geskenk van God aan sy familie, gesin, vriendekring en kerk was. Hy het verwys na ds Lombard se vol en ryk lewe van diens in belang van die koninkryk van die Here. Aan die hand van Fil 1:21 het ds Hanekom vertel hoe ds Lombard se lewe dag vir dag getuig het dat hy vir Christus geleef het. “Daarom kon sy dood ‘n wins wees”, het ds Hanekom gesê. Ds Lombard se laaste preek, die vorige Sondag in Vredenburg, het begin met die woorde van die eerste Kategismusantwoord: “My enigste troos in lewe en sterwe is dat ek aan my getroue Saligmaker, Jesus Christus, behoort.” In ‘n treffende huldeblyk het ds Kobusvan der Westhuyzen, moderator van die Wes-Kaapse Sinode, daar¬op gewys dat ds Lombard se saak, sy styl en gerigtheid in orde was. Hy het deurgaans die saak van God se koninkryk gedien. Hy het dit met die styl van liefde en verdraagsaamheid gedoen en sy doen en late was op die koninkryk van God gerig. Ds Lombard was veral bekend vir sy betrokkenheid by die sending en vir sy daadwerklike pogings om goeie verhoudings tussen die verskillende kerke in die Familie van Ned Geref Kerke te bevorder. Ds Lombard was van 1989 die skriba van die Kuratorium van die Teologiese Kweekskool op Stellenbosch. Voorheen het hy die gemeentes Swartland en Stellenbosch-Sentraal bedien en duisende studente pastoraal begelei. Hy was ook die skrywer van ‘n paar Bybelkor-kursusboeke, onder meer van “My naaste soos myself’. Sy heengaan beteken ‘n gevoelige verlies vir die NG Kerk en veral vir die Sinode van Wes-Kaap waar hy by talle werksaamhede betrokke was. By sy heengaan was hy ook lid van die Algemene Sinodale kommissie (ASK) van die Ned Geref Kerk. Uit verskeie kommissies waarin hy in die loop van tyd gedien het, is sy heengaan betreur deur vriende en medewerkers. Sy belangstelling in die Kweekskool-studente wat hy in die laaste tyd moes begelei, het by elkeen van hulle die grootste waardering ontlok. As voorsitter van die Kommissie vir Toesig en Kontrole wat onder meer die Sinode se finansiële sake bestuur het, het hy met kundigheid leiding help gee. As lid van die Moderamen en skriba van die Kuratorium was sy nugtere en weloorwoë bydrae van ontskatbare waarde. Ds Lombard was getroud met Maretha, nadat sy eerste vrou, Suzette, hom ‘n paar jaar gelede ontvang het. Hy laat vier eie kinders agter. “Ons bewaar net die mooiste herinneringe en ons leef in die goeie verwagting dat hulle wat in Christus gesterf het, sal lewe al het hulle gesterwe,” het ds Van der Westhuyzen gesê.