Lilongwe

Die stad Lilongwe word soms die veertiende sendingstasie van die N.G. Sending in Malawi genoem. Dit verskil egter daarin dat al die ander stasies in landelike gebied is. Met die toestroming van die mense na die snelontwikkelende stad, en veral na die verklaring daarvan as hoofstad van Malawi in 1965, word dit vir die sending van groot strategiese belang. Reeds in 1956 plaas die Sending mejj. L. M. Benade en E. Barnard daar. Vyf gemeentes kom reeds in die nuwe hoofstad tot stand. Een daarvan, Lingadzi, neem op 6 Oktober 1974 ‘n sierlike kerkgebou in gebruik, wat deur die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika geskenk word (waarvoor die Vrouesendingbond in Kaapland ‘n groot bydrae maak). Eerw. Jack Selfridge word as medeleraar van Lilongwe beroep om verantwoordelikheid vir die Engelssprekende lidmate van die Sinode van Nkhoma op Lilongwe te neem. Hy word aan die einde van 1979 deur ds. Jurie van Wyk opgevolg. Die lidmate het egter so vermeerder dat die Algemene Sekretaris van Nkhoma-Sinode in 1979 rapporteer dat, indien die fondse gevind kan word, minstens nog agt kerkgeboue in die nuwe hoofstad opgerig behoort te word (Bron: Cronje, J.M. 1981. Aan God die dank. p. 33-34).