Liebenberg, Jan Gabriel

 

gebore

14 Jun. 1949

OORLEDE

06 Apr. 2007

UNIVERSITEIT

BA, BTH, Lis Teol

gelegitimeer

ORDEN

standplase

EMERITEER

Jan Gabriel Liebenberg is op 14 Junie 1949 op Bethal in Oos-Transvaal gebore. Ily is vemoem na sy oupa, Jan Gabriël Liebenberg, ‘n boer van die plaas Kranspunt in die distrik Carolina. Jan se ouers is Christiaan Jacobus Liebenberg en Susanna Isabel Zwennis, wat vroeër op die plaas Koppie in die Bethal-distrik geboer het. Na- dat hulle die plaas verkoop het, verhuis hulle na Bethal waar albei by die Oos-Transvaalse Koëperasie werk en hy sterk leiding neem as bestuurder. ,lan was die oudste kind en het nog twee susters, Lulu en Hannetjie. Hulle vader leef nog en woon op Middelburg (Mpumalanga).

Jan begin sy skoolopleiding in 1956 aan die Laerskool HM Swart op Bethel, is in 1956 ook op Volksrust in die skool en matrikuleer in 1967 op Bethal aan die Hoërskool Hoogenhout. In standerd 9 roep die Here hom tot die evangeliebediening tydens ‘n preek van prof Kolie Kotzë. Na matriek werk Jan van 1969-1971 by die Oos-Transvaalse Koëperasie op Bethal, later ook tydens vakansies in sy studiejare. In 1972 vertrek Jan na Stellenbosch en behaal in 1974 die BA (Admissie) -graad wat hom toegang verleen na die Fakulteit Teologie, waar hy die BTh-graad en Lisensiaat in die Teologie behaal. Dit was wonderlike tye op Stellenbosch. Op 23 November 1978 word hy as proponent gelegitimeer, die begin van ‘n besondere dienstyd in die NG Kerk.

Proponent Jan Liebenberg word op 1 Maart 1979 met handoplegging in die NG Gemeente Nigel bevestig, ‘n eerste arbeidsveld waar hy en Marie-Leen met ywer arbei. Hier is hy ook betrokke by die stigting van die nuwe NG Gemeente Nigel-Oos, ‘n gemeente met geweldige nuwe uitdagings. Maar voor hy daar kon arbei, aanvaar hy ‘n beroep na die NG Gemeente Witbank-Suid. Daar word hy op 23 Januarie 1983 bevestig. Dit was ‘n wonderlike voorbereiding vir sy latere lewenstaak toe hy intens op alle vlakke betrokke kon raak by Diens van Barmhartigheid. Op 1 Augustus1992 word hy predikant in Sinodale Diens met opdrag Diens van Barmhartigheid in die Sinode van Oos-Transvaal, ‘n taak wat sy menswees en talente soos ‘n handskoen pas. Op sinodale- en voetsoolvlak is ds Jan wat betref barmhartigheidsdiens ‘n rolmodel. Hier het hy diep spore getrap, dien in die komitee van Beeld se Kinderfonds, is diensleier vir die bediening van onderlinge sorg en is direkteur van die Oostra Maatskappy (maatskappy betrokke by die oprigting en instandhouding van kerklike ouetehuise en aftree-oorde in die Sinode van Oos-Transvaal); Met die herstrukturering van die sinode verval die pos van PSD en word ds Jan op I April 2000 personeelbeampte van die nuwe sinode, ‘n pos waarin hy hom goed ingrawe en ‘n kenner word in Arbeidsreg. Die laaste drie jaar was hy ook bedienaar van die Woord. 1n 1995 na ‘n mantel- vliesoperasie begin Jan inwendig bloei en hy draai by die dood om. ‘n Veertjie word in 2005 in een van sy hartare geplaas, maar tydens ‘n ondersoek einde 2006 vind ‘n kardioloog geen probleme nie. Jan was altyd superfiks, daarom was sy dood die Paasnaweek van 2007 so n skok.

Marie-Leen Liebenberg skryf oor haar man: “Jan het ‘n passie vir mense en het hom ontferm oor die bejaardes en die minderbevoorregtes. In sy wese was Jan ‘n pastor. Die laaste drie jaar wat hy as pastorale hulp by Skuilkransgemeente betrokke was, het hy weer geblom, want toe kon hy weer direk met mense werk. Prediking het hom ook na aan die hart gerë. Daarom is ek so bly dat hy sy laaste oggend op aarde nog die Woord kon bedien. Jan het ook baie graag rnet die jeug gewerk. Hy het hulle verstaan en hulle geselskap geniet.”

Jan trou op 25 November 1978 met Marie-Leen Rossouw van Springbok, Namakwaland. Hulle was 28 jaar gelukkig getroud. Sy is die afgelope 14 jaar’n sekretaresse by die Christelik- Maatskaplike Raad in Silverton. Twee kinders is uit die huwelik gebore. Elmien van den Heever (Liebenberg) woon in Randburg en praktiseer as advokaat in Sandlon. Haar man is ook ‘n advokaat en spesialiseer in Arbeidsreg. Christiaan Jacobus

Liebenberg is tans ‘n LLB-student in sy derde jaar aan die Universiteit van Pretoria.

Op Goeie Vrydag 6 April 2007 lewer ds Jan Liebenberg ‘n hartroerende preek in die NG Gemeente Premiermyn by Cullinan naby Pretoria. Later die middag Itry hy ‘n noodlottige hartaanval op sy fiets en is op die toneel dood. Terwyl sy liggaam langs die pad Lë, was daar ‘n reënboog in die donker wolke oor Pretoria. lemand het opgemerk: “Ely moes opgewonde gewees het om op Opstandingsdag met die Here te wees.” Op 13 April 2007 hou dr Jan Bisschoff ‘n treffende dankdiens in die NG Gemeente Skuilkrans. Daar word ook afskeid geneem van ‘n dierbare man en vader, in gemeenteverband van ‘n geroepe ouderling, blokleier, ondervoorsitter van die dagbestuur, kerkraad en lid van die leraarspan.

Die Oos-nuus van die Sinode van Oos-Transvaal skryf: “Ons kon oral in sy optrede iets van die Here sien. Of dit in vergaderings was, oor die telefoon, in gesprekke of met ‘n koppie tee, dit was duidelik. Hy was lojaal en betroubaar en het altyd sy werk met kenmerkende humor gedoen. Ons sal hom onthou as ‘n sagte mens met integriteit en ‘n storieverteller.

“Die stil mens het ons keer op keer verras en vermaak met sy ervaringe van die lewe. Sy toe- wyding en lojaliteit het ons geraak. Mense was vir hom belangrik. Hy het swaar gekry wanneer ander ly. Hy het gelag wanneer ander lag. Hierdie wyse man het naby die Here geleef!”