Liebenberg, Frederik Nicolaas Benjamin

 

gebore

20 Feb. 1935

OORLEDE

13 Feb. 2004

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

ORDEN

standplase

EMERITEER

 

Frederik Nicolaas Benjamin Liebenberg is op 20 Februarie 1935 gebore, die seun van ds. Fred Liebenberg, sedert 1929 tot met sy aftrede in 1965 die algemene sekretaris van die CSV. Oom Fred – soos hy in die omgang- staal bekend was – het hierdie belangrike en verantwoordelike betrekking ‘n kwarteeu lank met geesdrif en bekwaamheid beklee. Bobbie was deel van ‘n besondere gesin. Die aansteeklike liefde vir die Here se werk en roeping om siele te wen, is van kindsbeen af by hom vasgele. Sy skoolopleiding het hy aan die Laerskool Hendrik Louw in die Strand en die Paul Roos Gimnasium op Stellenbosch ontvang.

Nadat Bobbie toelating tot die Teologiese Seminarium op Stellenbosch gekry het, is hy aan die einde van 1960 as proponent gelegitimeer. Hy was nie dadelik beroep- baar soos sy klasmaats nie, maar het eers na Nederland vir verdere studie vertrek. Hier het hy aan die Vrije Universiteit Amsterdam in die Sendingwetenskap onder die bekende prof JH Bavinck gestudeer.

Bobbie het aan die einde van 1963 sy doktorale eksamen geslaag. Die titel van sy voornemende doktorale proefskrif was: “Die sendingmotiewe van die Amerikaanse studente vanaf 1836 tot 1914.”

Bobbie het tydelik na Suid-Afrika teruggekeer om te werk en navorsing vir sy proefskrifte doen. Weens die politieke situasie en die min materiaal oor die onderwerp in Suid-Afrika, het hy op aanbeveling van syvader en dosente op Stellenbosch na Engeland vertrek om sy navorsing voort te sit. Voor sy vertrek het hy sy toekomstige lewensmaat, Helena Schrender, ontmoet. Sy het pas teruggekeer na vier jaar sendingwerk in Malawi en het later by hom in Engeland aangesluit. In 1966 het ds. Fred Liebenberg die huwelik tussen Bobby en Helena in Londen bevestig, sy het gewerk by die Suid-Afrikaanse Ambassade. Tydens hulle verblyf in Nederland is vier kinders gebore , drie seuns en ‘n dogter. Terug in Suid-Afrika het hulle nog drie kinders in pleegsorg geneem.

Bobbie het met navorsing by die Britse Museum in Londen begin en daarna tussen Engeland en Nederland gependel om verdere inligting te bekom. In die tyd het hy ook ses maande in die VSA gewerk waar hy aan die universiteite van Chicago, New York, Boston en Yale ‘n skat met kosbare kerk- en sendinghistoriese inligting bekom het. Dit is baie hartseer dat hy so intens betrokke geraak het by gemeentelike en ander werksaamhede dat hy eers na die aanvaarding van sy emeritaat in 2000 weer aan die proefskrif begin werk het. Kort voor sy dood in 2004 het prof Dana Roberts van Amerika die byna voltooide proefskrif deurgewerk en was hy in die wolke daaroor. Dit was ds. Bobbie se begeerte om op sy 70ste verjaardag te promoveer, maar hy het kort voor sy 69ste verjaardag gesterf sonder om sy doktorale proefskrif te voltooi.

Tydens sy studietyd in Nederland was hy as proponent betrokke by Gereformeerde Kerk in Nederland. Die jong egpaar het in 52 van die 100 vakante gemeentes in Nederland gewerk en in verskeie pastorieë gewoon. Na ‘n wonderlike en interessante jare in die buiteland het Bobby en Helena met hulle gesin in 1972 na Suid-Afrika teruggekeer. Hy het ses beroepe na gemeentes ontvang. Op 6 Oktober 1973 is hy met handoplegging in die NG Gemeente Luderitz in die destydse Suidwes-Afrika bevestig. Oor sy dienstyd daar het ds. Bobby geskryf: “In hierdie behoeftige en kwynende, maar wyd uitgestrekte gemeente (so groot soos Nederland); het ons vyfjaar en drie maande lank gewerk. Daar was drie bedieningspunte: Luderitz aan die Weskus, Aus in die middel van die Namibwoestyn en Rosh-Pinah net oorkant die Oranjerivier. Soms was daar vier eredienste op ‘n Sondag met ‘n afstand van 900 km.” Ds. Bobbie was ook konsulent van die destydse Sendingkerk op Luderitz en skriba van die Ring van Mariental.

Op 19 Januarie 1979 is ds. Bobbie as leraar van die NG Gemeente Plumstead bevestig, waar hy 21 jaar tot sy aftrede op 20 Februarie 2000 gedien het. Tydens sy dienstyd is ‘n nuwe kerkgebou opgerig en die Flumstead-rusoord – ‘n ouetehuis waarin hy sy liefde vir bejaardes kon uitleef. Demografiese verskuiwings in die Skiereiland, veral wat Afrikaanssprekendes betref, het meegebring dat die gemeentes se lidmaattal afneem het. Maar te alle tye was ds. Bobbie ‘n planmaker en het die Here se werk in Plumstead voortgegaan. Na die dood van sy vader het hy ook die redaksionele las van Die Oorvloedige Lewe, ‘n geestelike blad met ongeveer 3 000 intekenaars, oorgeneem.

Na sy dood is ‘n huldeblyk in die gemeente versprei, hier is ‘n enkele uittreksel: “In Plumstead-gemeente en omgewing het ons hom leer ken as ‘n baie warm, egte persoon, ‘n vredemaker wat opreg belanggestel het in mense wat sy pad kruis. Hy was ‘n leier in wie se voetspore ons met vrymoedigheid kon stap. Hy het oor die wonderlike vermoë beskik om sy gedagtes te verwoord. Die belangrikste van al die herinneringe aan ds Liebenberg is sekerlik die van sy algehele toewyding aan sy Hemelse Vader, in wie se diens hy, met sy groot sendinghart, gestaan het.”

Benewens sy gemeentewerk was ds Bobbie ook betrokke by die Maatskappy vir Immigrasie, waar hy as lid van die streekbestuur van die Wes-Kaapse komitee ‘n waardevolle bydrae gelewer het. Ds. Bobbie was ook intens betrokke by die bediening van die Blye Boodskap aan seelui in Tafelbaai – ook aan vissers in Houtbaai en Kalkbaai. Hy is ook die vader van die Bybel-kiosk in Kalkbaai, tot vandag toe ‘n ankerplek en baken wat die Woord verkondig.

Na sy aftrede in die begin van 2000 het hy en sy vrou hulle in die Strand naby die see gevestig waar hy gereeld geswem het. Ds. Bobbie Liebenberg se gesondheid het begin verswak, verskeie hartvatomleidingsoperasies, twee ligte beroertes en twee breinoperasies, het tot sy dood op 13 Februarie 2004 in die Welgelegenhospitaal op Somerset-Wes gelei.

Op 16 Februarie 2004 is ‘n dankdiens in die NG Moedergemeente Strand gehou, dr Burrie du Toit het die Woord bedien, ds. Jan Mostert het ‘n huldeblyk gelewer en ds. Basie van Eeden het die bedankings gedoen.

In ‘n huldeblyk skryf dr Pieter Bingle, Gereformeerde Kerk-leraar van Kaap stad: “Die naam van ds. FNB (Bobbie) Liebenberg sal in die geskiedenis opgeteken staan as ‘n toegewyde en roepings bewuste bedienaar van God se Woord. Die bediening van die evangelie van JesusChristuswas die passie in sy lewe! Hy was die verpersoonliking van die boodskap wat hy verkondig het. Ds. Bobbie se besielende en nederige teenwoordigheid was altyd sprekend. Sy voorbeeld met kenmerkende style en lojaliteit bly navolgenswaardig. Sy soort is min! Hy was soos speserye wat smaak aan die lewe gegee het. Hy was BTW (Besondere Toegevoegde Waarde); Sy ekumeniese gerigtheid het sy vriendskapsbande ver oor kerkgrense heen gesmee.” – Dr Gerdrie van der Merwe.