Le Roux, John

 

gebore

6 Sep. 1903

OORLEDE

16 Sep. 1977

UNIVERSITEIT

 –

gelegitimeer

1929

ORDEN

1935

standplase

1935 Ladybrand

1944 Excelsior

1956 Smithfield

1951 Steynsburg

1956 Queenstown

1961 Marquard

1971 Albanie

EMERITEER

1973

Ds John Le Roux (6.9.1903 – 16.9.1977) is op Zuurbraak in die distrik Swellendam gebore en daar deur die waardige eerw J P Rossouw van die Sendingkerk gedoop. Na sy skooljare op Swellendam en aan die Hoër Jongenskool op Stellenbosch, gaan hy na die Sendinginstituut op Wellington en word einde 1929 tot die evangeliebediening toegelaat. Vanaf 1930 tree hy as hulpleraar op vir wyle ds P J van der Merwe in die gemeente Durbanville, wat toe nog Bellville ook insluit. In 1935 word hy leraar van die sendinggemeente Ladybrand, waar hy agt jaar baanbrekerwerk verrig en verskeie skole en buitekerkies oprig. Daarna arbei hy met seën in die Vrystaatse sendinggemeentes Excelsior (1942) en Smithfield (1945); totdat hy na die Kaapse sendinggemeentes Steynsburg (Bruinmense) (1950) en Queenstown (1954) gaan. Op eersgenoemde doen hy baie aan sedelike opheffingswerk en op laasgenoemde moet hy as eerste leraar hom feitlik ooreis in sy pogings om die gemeente op die been te bring. Van 1959 tot 1968, toe hy om gesondheidsredes sy emeritaat moet aanvaar, bedien hy die sendinggemeente Marquard met sy nagenoeg 1 600 lidmate. Nadat hy ‘n aantal maande gerushet, doen hy met groot ywer en kennelike seën hulpdiens in gemeentes van die Moederkerk in Kaapland, in die Transvaal en selfs in Rhodesië. Intussen neem hy ‘n beroep na Albanie (Moederkerk) aan, waar hy twee jaar vrugbaar werksaam is, totdat hy 29.4.1973 sy emeritaat aanvaar. Nog gaan die ywerige dienskneg van die Here nie stilsit nie, want tot sewe maande voordat hy na ‘n kort siekbed tot hoër diens opgeroep word, help hy in gemeentes in Kaapland, die OVS en SWA. (Jaarboek 1979/268)