Le Fleur, Johannes Jacobus

 

GEBORE

10 Des. 1913

OORLEDE

14 Aug. 1984

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

ORDEN

standplase

EMERITEER

Hy het na die voltooiing van sy studie aan die Teologiese Skool vir die Sendingkerk – destyds nog op Wellington – ‘n mooi bediening in die NG Sendingkerk gehad. Nadat die gebou van die Teologiese Skool, wat ook losiesgeriewe vir studente ingesluit het, in ApriL. 1954 plegtig aan die diens van die Here gewyd is, moes daar vir die koshuisafdeling die regte huisouers aangestel word. As tweede egpaar wat die betrekking beklee, lewer hy en sy eggenote ook in die opsig besondere dienste in ‘n belangrike tydvak van die inrigting se bestaan. Op sy legitimasie einde 1957 volg sy ordening en bevestiging as herder en leraar van die gemeente Newtown op 22.3.1958 in die skoolsaal op Newtown tussen. Wellington en die Paarl. In 1962 gaan hy na die sending-werkkring in Heidelberg (K) waar hy met sy vriendelike geaardheid en sy hoflike optrede ook in die Moedergemeente ‘n goeie indruk maak. Twee jaar later en nadat hy reeds in 1963 ‘n beroep na Goodwood by Kaapstad aangeneem het, word die werkkring in Heidelberg ‘n selfstandige gemeente. Op 27.4.1980 aanvaar hy sy emeritaat, maar in 1981 keer hy na die bediening terug om leraar van die sending-gemeente Potchefstroom te word. Twee dae voor sy heengaan was hy nog in die vergadering van die Ring van Lichtenburg.