Lategan, Hendrik Jacobus

Ds. HJ Lategan

GEBORE

18 Sep. 1926

OORLEDE

24 Jun. 1996

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1953

ORDEN

1954

standplase

1954 Amalia

1958 Lichtenburg-Oos

1963 Ottosdal-Suid

EMERITEER

Ds Hendrik Jacobus Lategan BA 18.09.1926 – 24.06.1996

Ds HJ Lategan is op 18 September 1926 as die oudste van vier kinders, op die plaas Steilpad in die distrik Vanrhynsdorp gebore. Sy ouerhuis was ‘n vesting van sekuriteit, waarin elkeen van die kinders met ‘n besondere sterk persoonlikheid en koersvaste beginsels vir diens aan die kerk van Christus en die Afrikanervolk, gevorm is.

Hy matrikuleer in 1945 aan die Hoerskool Vanrhynsdorp en, geroep tot die bediening van die evangelie, word hy suksesvolle voltooiing van sy studies in 1953 gelegitimeer en op 13 Maart 1954 in sy eerste gemeente, Amalia, georden.

Op 6 Maart 1954 tree hy in die huwelik met Freda Engelbrecht, wat vir die res van sy bediening saam met hom in diens van die Here gestaan het. ‘n Beroerteaanval op 7 Augustus1985 verplig hom om vroegtydig te emeriteer. Die Here spaar sy lewe egter vir ‘n verdere 11 jaar, totdat hy op Maandag 24 Junie 1996 deur die dood tot hoër diens geroep is.

Sy aktiewe bediening van 31 jaar het hy agtereenvolgens in Amalia (13.03.1954); Lichtenburg-Oos (1958); Ottosdal-Suid (03.08.1963); Nieuwoudtville (14.1O. 1967) en Drakenstein in die Paarl (06.05.1971) beoefen.

As dinamiese persoonlikheid het hy groot diens gelewer, veral op die terrein van opvoeding en onderwys, en hy was veral betrokke by skoolkomitees, beheerrade en skoolrade waar die Christelike grondslag van die jeug se opvoeding, geskool op die Christelik-Nasionale lewens- en wêreldbeskouing, die groot dryfveer agter sy dienslewering was. Hy was dan ook gewaardeerde leier in die Afrikaner kultuurlewe.

As pastor sal die gemeentes waar hy gearbei het hom onthou vir sy getroue huisbesoek, siekepastoraat en vir die groot lewenswysheid waarmee hy lidmate met probleme in nood kon begelei. By sterfgevalle was hy, waar moontlik, altyd teenwoordig om die sterwende en die betrokke familie vanuit die Woord van God en die bediening van die gebede, by te staan.

As prediker was hy vreesloos en streng Gereformeerd gerig op die suiwerheid van die leer. Sy katkisante het in hom ‘n mentor gehad wat net een passie geken het, en dit was om elkeen van hulle aan Jesus Christus voor te stel.

Aan sy kerk in breër verband het hy ook werk van groot waarde gelewer. Tydens ringsittings  was hy oor die jare ‘n leiersfiguur wat met sy sterk persoonlikheid en prinsipiële denke gereeld koers kon aandui wanneer krisissituasies ontstaan het. Tydens ringsittings en sinodes was hy ‘n gedugte debatvoerder wat oor die gawe beskik het om die saak waarin hy geglo het, met oortuiging en sonder aansiens des persoons te stel.

Dit is duidelik dat die Here hierdie kind van Hom uit die Noordweste met gawes gesalf het wat hy onder leiding van die Gees oor ‘n tydperk van 31 jaar, in diens van sy koninkryk en kerk gebruik het. Die ewigheid sal God se seën op sy arbeid openbaar. – Ds JJ Swart.