Landman, Willem Adolf

Ds. WA Landman

GEBORE

3 Nov. 1909

OORLEDE

27 Aug. 1986

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1934

ORDEN

1936

standplase

 1936 Port Elizabeth (Hpr.)

1937 Murraysburg

1940 Swartland

1958 Kaapstad, Direkteur van Inligtingsburo

EMERITEER

 –

Dr Willem Adolf Landman (3.11.1909 – 27.8.1986) is op 3 November 1909 op Waaiheuwel in die distrik Alexandria gebore. Hy het sy laerskoolopleiding aan die plaasskool Longvale (dist. Alexandria) ontvang en sy Senior Sertifikaat (st. 8) aan die Sekondêre Skool Alexandria verwerf. Sy matriek het hy in 1926 aan Gill-Kollege op Somerset-Oos geslaag. Hy het sy graad BA in 1929 aan die Rhodes-Universiteit behaal en sy teologiese studie aan die Kweekskool op Stellenbosch in 1934 voltooi. Hy het die finale eksamens by al drie laasgenoemde inrigtings met onderskeiding geslaag. Dr Landman is in 1934 gelegitimeer en het eers as hulprediker in Port Elizabeth en op Bethal opgetree. Daarna het hy die gemeentes Murraysburg (1937 tot 1940) en Swartland (Malmesbury) (1940 tot 1958) bedien. In die net meer as drie jaar op Murraysburg het hy, behalwe sy pastorale arbeid, ook leiding geneem met die bou van ‘n skoolkoshuis en ‘n pastorie. Die koshuis se naam is Huis Willem Landman. Op Malmesbury, waar hy 19 jaar lank ‘n baie geseënde en vrugbare bediening gehad het, het hy nie net op kerklike gebied nie, maar ook wat die onderwys, gesondheidsdienste en kultuur betref, ‘n leidende rol gespeel. Onder sy bekwame leiding is twee groot kerkkoshuise gebou en toegerus waarvan een na hom vernoem is: Huis Landman. Verder is twee skoolkoshuise hernu en vergroot; die meisieskool en seunskool is verenig tot die hoërskool en Laerskool Swartland terwyl albei skoolgeboue ook uitgebrei is; ‘n kerksentrum, ‘n hospitaal en kerksaal op Kalbaskraal is gebou en die ou historiese kerkgebou is driemaal gerestoureer. Terwyl dr. Landman predikant op Malmesbury was, was hy voorsitter van talle organisasies soos die Helpmekaar van Kaapland, SABRA, die Federale Sendingraad van die NG Kerk, die Buitelandse Sendingkommissie van die Kaapse Kerk en het hy in talle sinodale kommissies gedien. Hy was een van die stigterslede van USSALEP, ‘n organisasie om beter verhoudings tussen Suid-Afrika en die Verenigde State te bewerkstellig. Hy is in 1958 as eerste direkteur van die Inligtingsburo van die Ned Geref Kerk benoem. Terselfdertyd is hy ook as medeleraar van die Groote Kerk in Kaapstad bevestig. As Direkteur van Inligting het hy talle buitelandse besoekers ontvang en met sy fyn sin vir diplomasie ‘n reusebydrae gelewer om ‘n gunstige beeld van die Ned Geref Kerk en ons land die wêreld in te stuur. Dr Landman was 30 jaar skriba van die Kaapse Sinode, die langste in die geskiedenis van die Ned Geref Kerk. Hy moes dikwels na die buiteland reis om die Ned Geref Kerk op vergaderings en in samespreking te verteenwoordig. As redenaar van formaat was sy bydrae in kerklike vergaderings onmiskenbaar. Met heldere denke en duidelike formulerings het hy hom te alle tye vir goeie mensverhoudinge beywer. Sy vriende het geweet dat hy hom deur Skrifbeginsels laat lei en die oortuigings waartoe hy gekom het, vreesloos verkondig en uitgeleef het. Die omvattendste kommissie van die Ned Geref Kerk wat rasseverhoudinge in Suid-Afrika ondersoek het, was onder sy voorsitterskap. Die verslag onder die titel “Ras, Volk en Nasie en Volkereverhoudinge in die lig van die Skrif” is in 1974 aan die Algemene Sinode voorgelê. Sedert 1960 was dr Landman lid van die Streekraad van die Bybelgenootskap van SA en van 1971 tot 1986 ook die voorsitter. Hy is daarna as lewenslange erelid van die Bybelgenootskap benoem – die eerse person in die geskiedenis van die Bybelgenootskap wat so vereer is. ‘n Groot aantaal artikels, pamflette en boeke het uit sy pen verskyn. ‘n Eredoktorsgraad is op 7 Desember 1977 deur die Universiteit van Stellenbosch aan hom toegeken. Hy het sy emeritaat op 29 Januarie 1978 aanvaar. Hy het deur sy hele lewe in die eerste instansie predikant gebly. Toe dr D F Malan Eerste Minister was, is dr Landman by twee geleenthede ‘n setel in die Volksraad aangebied. Hy het dit egter van die hand gewys, want hy was in die eerste plek kerkman. Dr Landman het graag gepreek. Hy het die kansel liefgehad en die bediening van die Woord was vir hom ‘n vreugde. As prediker het hy met sy welluidende stem, sterk persoonlikheid en logiese redenering mense van die begin tot die einde geboei. As pastor het hy vir die lidmate van die gemeentes wat hy bedien het, baie beteken. Daarom was hy ‘n hooggeagte en geliefde gemeenteleraar. Dr Landman was ook ‘n kerkleier van buitengewone statuur wat ‘n belangrike plek in die kerklike lewe en volkslewe ingeneem het. Dit is dan ook heel gepas dat die Grade vir Voortreflike Diens (klas twee: silwer) op 25.2.1987 postuum aan dr Landman toegeken is. Hy was ‘n gawe van God aan die Ned Geref Kerk. Dr Landman word oorleef deur sy vrou, Hilda Engelbrecht, en vier kinders.