Kongwe (1894)

Kongwe kerkgebou

Reeds in Junie 1890 onderneem ds. A. C. Murray ‘n reis na die noordweste na die Lingadzirivier in die gebied van die hoofman Msakambewa. Vroeër op hul reis na Chiwere op soek na ‘n plek vir die eerste sendingstasie, besoek ds. Murray en eerw. Vlok hierdie hoofman ook. Hy is nou bly om ds. Murray weer te sien en nooi hom om ‘n sendingstasie daar te begin.

Die mense daar is ook Achewa. Omdat hulle, net soos daardie gedeelte van die
Achewa onder Chiwere, deur die Angoni oorwin is en onder Angoni opperhoofde staan, dra hulle soms ook die naam van hul oorwinnaars (Angoni), ofskoon hul taal Chewa bly.

Na die koms van eerw. Blake gaan hy en ds. Murray daarheen en soek ‘n geskikte plek vir die tweede sendingstasie langs die Lingadzirivier en aan die voet van die Kongweberg uit. Die naam van die berg word ook aan die sendingstasie gegee. Op 16 April 1894 slaan eerw. en mev. Blake hul tent op Kongwestasie op. ‘n Voorlopige hartbeeshuis word gebou en die water van die rivier met ‘n voor van 1 300 tree tot op die stasie gelei. Die eerste Sondag word die diens deur ‘n groot skare nuuskieriges bygewoon en eerw. Blake preek oor 1 Joh. 1:1-4. “n Jongman kom bely later dat hy die dag sy eerste indrukke gekry het, wat ‘n jaar later tot sy bekering gelei het”. “Sedert Julie 1896 was daar ‘n stille beweging onder die wat die dienste van die begin af gereeld bygewoon het, en tien of elf wat hulle besluit te kenne gegee het om die heidendom vaarwel te sê, is toe in die doopklas opgeneem.”

Hoofman Msakambewa gee die sendeling egter dikwels moeite. Hy is ‘n gebore bedelaar en is selde tevrede met die presente van linne (kleed) wat die sendelinge vir hom gee. Hy is ook baie bygelowig en by tye verkeer die sendelinge ook in lewensgevaar. Mettertyd çntstaan hier ‘n groot gemeente. In later jare kry Kongwe ook besondere bekendheid vanweë die Robert Blake Sekondére Skool wat daar opgerig word en die naam van die eerste sendeling dra. Die naam van eerw. Blake bly ook voortleef as skrywer van die boek Mbiri ya Kale (= die ou verhaal. Vroeër Mwambi wà Kale genoem). Dit is ‘n Ou Testarnentgeskiedenis, wat op groot skaal as leesboek in skole ingevoer word en vandag nog deur katkisante gebruik word. Op Kongwe sterf ook die bouheer, mnr. J. S. Cridland, aan swartwaterkoors in 1898, terwyl hy gedurende die verlof van eerw. Blake daar
waarneem. Hier sterf ook klein Jan, die seuntjie van ds. en mev. J. W. L. Hofmeyr, nadat hy deur ‘n slang gebyt is (Bron: Cronje, J.M. 1981. Aan God die dank. p. 26).