Katete (1944)

Die tiende en laaste sendingstasie in die Oostelike Provinsie van Zambië word in 1944 langs die Kateteriviertjie, op die grootpad tussen Madzimoyo en Nyanje, begin. Die redes hiervoor is tweeledig:
* Die grootste gedeelte van Nsadzugemeente word in hierdie tyd saam met ander mense na grond naby Katete, wat van die North Charterland Exploration Company deur die regering vir die doel aangekoop is, verskuiwe. Nsadzu word sodoende vir hulle te ver.
* Weens gebrek aan water en voldoende voedsel kan die hoofstasie, Madzimoyo, nie meer in die groeiende behoeftes van die Normaalskool voorsiening maak nie. Katete bied die moontlikhede vir uitbreiding.

Mnr. (later prof.) J. P. van S. Bruwer verrig op Katete ‘n reusetaak met die oprigting van die nodige geboue en die verskuiwing van die Normaalskool daarheen (Bron: Cronje, J.M. 1981. Aan God die dank. p. 163).