Joubert, Daniel Stephanus Burger

Ds DSB Joubert

GEBORE

3 Sep. 1885

OORLEDE

12 Aug. 1935

UNIVERSITEIT

BA (US) BD (Princeton)

gelegitimeer

1912

ORDEN

1912

standplase

1912 Worcester (Hpr.)

1914 Potchefstroom

1916 Sekr. B.en B.-Genootskap

1921 Kaapstad

1925 Wellington

1934 Spesiale Evangelieprediker

EMERITEER

Ds Daniel Stephanus Burger Joubert is 3 September 1885 in die Murraysburgse distrik gebore. Na Matrikulasie is hy na Stellenbosch waar hy in 1906 uit die Victoria-Kollege as B.A. gegradueer het. Twee jaar later is hy ingeskryf as student aan die Kweekskool. Na sy kandidaatseksamen het hy hom ter voortsetting van sy teologiese studie na Princeton begeef en daar in 1912 die B.D.-graad behaal. Op 13 November 1912 is hy georden as hulpprediker van die gemeente Wellington, waar hy iets meer as ‘n jaar gebly het om op 17 Januarie 1914 bevestig te word as tweede predikant van Potchefstroom. Hier was sy dienstyd van korte duur, want reeds in 1915 het hy hom die benoeming tot Sekretaris van die SA tak van die B. en B. Bybelgenootskap laat welgeval. Hierdie veelsydige en uiters belangryke werksaamheid het hy getrou betrag tot 1921 toe hy tot die praktiese evangeliebediening teruggekeer het deur die aanname van ‘n beroep na die moedergemeente Kaapstad, waar hy vier jaar met onvermoeide ywer en kennelike seën gearbei het. Sy volgende en laaste gemeentelike standplaas was Wellington. In hierdie gemeente het hy die langste gestaan van al die gemeentes deur hom bedien (1925-1934) en hom van harte aan al se veelsydige belange op menigerlei gebied gewy. Nie alleen op streng kerklike gebied dog ook in die beste belange van die onderwys en die Sending het hy hom laat geld en sy stempel afgedruk. Teen die end van 1934 het die keuse van tweede spesiale evangelieprediker op hom geval. Voor hy die werk aanvaar het, het hy ‘n uitgebreide reis na Noord-Afrika. Palestina en Europa onderneem. Teruggekeer in sy vaderland het hy pas ‘n aanvang gemaak met die spesiale evangelieprediking, wat ryk geseënd was, toe hy op 12 Augustus 1935 plotseling ontslape is aan sy woning in die Paarl. Behalwe op gemeentelike gebied het Ds. Joubert op verskillende belangrike Kommissies gedien, soos b.v. Admissie tot die Kweekskool. Curatorium van die Sending Instituut Spesiale Evangelieprediking en SA Bybelverspreiding.