Joubert, Paulus Petrus

 

GEBORE

13 Apr. 1887

OORLEDE

22 Mrt. 1954

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1913

ORDEN

1914

standplase

1914 Mafeking

1916 Gibeon (Moederkerk)

1922 Graaff-Reinet

1932 Zionskerk

EMERITEER

Eerw. Paulus Petrus Joubert is op 13 April 1887 te Murraysburg gebore, alwaar hy ook opgegroei het. Op jeugdige leeftyd het hy ‘n sake-onderneming begin werk. Hier is spoedig groot verantwoordelikhede aan hom toevertrou. Sy bekwaamheid het ‘n varende toekoms voorspel. Agter die toonbank het hy egter die roepstem van God verneem vir die evangeliebediening en hy het gehoorsaam. Na sy opleiding as sendeling te Wellington is hy in 1913 gelegitimeer en in 1914 bevestig met standplaas Mafeking. Hier het hy met vrug en seën in die moedergemeente gearbei tot hy na Suidwes as veldprediker vertrek het. In 1916 is hy te Gibeon bevestig as hulp in die moedergemeente, waar hy ‘n groot werk gedoen het. In 1922 neem hy ‘n beroep na die sendinggemeente Graaff-Reinet aan. Tot 1932 het hy en sy gade met kenlike sin hier gewerk in moederen sendinggemeente was hulle geliefd en gewild. ‘n Beroep na Zionskerk, Paarl, het hy in 1932 aanvaar en vir twee-en-twintig jaar gelukkig en met heerlike seën die gemeente opgebou. So vroeg as 1928 het hy as actuariustot die moderatuur toegetree totdat hy in 1946 as moderator van die Sinode gekies. Groot was sy aandeel in die opbou van die Sendingkerk. Ook het hy in wyer kringe groot dienste gelewer en ‘n blywende invloed uitgeoefen. Hy is op 22 Maart 1954 oorlede.