Joubert, Johannes Abraham

 

GEBORE

OORLEDE

27 Aug. 1894

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1880

ORDEN

1881

standplase

Mosselbaai (Hpr.)

1882 Jansenville

EMERITEER

Johannes Abraham Joubert, M.A., (1880) Jansenville 1880, obiit 27 Aug 1894. De Wel-Eerw. Heer Johannes Abraham Joubert, M.A., werd op den 27 sten Augustus 1894 te Jansenville, na een korte ziekbed, aan zijne hem teder beminnende gemeente en betrekkingen door den dood ontrukt. In de gemeente Stellenbosch op den 25sten Juni 1854 geboren, deed hij uit het Stellenbossche Gymnasium zijn B.A. Examen; daarna was hij student aan het Z. A. College in de Kaapstad tot 1877, toen hij den graad. van M.A. in de oude talen en letterkunde verwerf. In 1880 werd hij, na een driejarige cursusaan het Theol. Seminarie, tot de bediening des Evangelies bevorderd. Op den 13den Februari 1881 werd hij als Hulpprediker te Mosselbaai geordend; ging in April 1882 op reis naar Europa, en werd, bij zijn terugkeer, op den 30 sten. December 1882 als opvolger van wijlen Ds. J.G. Kriel tot Herder en Leeraar van Jansenville bevestigd, alwaar hij ten gevolge van eene koude in de uitoefening van zijn dienstwerk gevat, 40-jarigen ouderdom ontsliep.