Jordaan, Petrus Jacobus

Ds. Jordaan Petrus

GEBORE

24 Jun. 1919

OORLEDE

28 Okt. 1996

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1948

ORDEN

1949

standplase

1949 Schweizer-Reneke

1956 Sydenham

P.E.; 1959 Drie-riviere

1961 Drie riviere-Oos

1966 Potchefstroom-Noord

EMERITEER

Dr Petrus Jacobus Jordaan MTh, MA, DPhil 24 Jun. 1919 – +28 Okt.  1996

Piet Jordaan is die seun van ‘n boer van Bethulie, waar hy die eerste lig gesien het op 24 Junie 1919. Sy eerste skoolonderrig kry hy tuis by sy moeder Cornelia. Eers op negejarige ouderdom gaan hy skool toe en begin dadelik in die destydse standerd een. Sy hoerskool deurloop hy op Parys en matrikuleer in 1936 op sestienjarige ouderdom.

Na matriek loop by eers n kursus by die ‘Chartered Institute of Secretaries’ en werk sewe jaar by die Munisipaliteit van Johannesburg. Hy doen sy eerste admissiejaar by Unisa en gaan daarna na die Potchef- stroomse Universiteit. Daar verwerf hy sy BA in 1944. Hy gaan dan na die Teologiese Kweekskool op Stellenbosch en word in 1947 gelegitimeer. In 1948 doen hy sy MTh te Stellenbosch met die tema: ‘Diakonia.’ In 1967 studeer hy weer aan die Potchefstroomse Universiteit vir sy MA waar sy proefskrif gaan oor: `Enkele aspekte van die gesin in die industriele wêreld.’ Sy DPhil behaal hy ook aan die Potchefstroomse Universiteit in 1969 oor: ‘Die sosiale probleme en taak van die kerk in die industriele gebied.’ Al die grade behaal by met onderskeiding.

Op 20 Desember 1947 tree by in die huwelik met Cicely Maureen van der Spuy en hulle het drie kinders, naamlik Zania, Sarona en Abri. Dit was ‘n mooi huwelik van byna 50 jaar waarin Cecily horn in alles ondersteun en bygestaan het.

Na sy legitimasie help hy vir ‘n paar maande in Kimberley as proponent en ontvang sy eerste beroep na SchweizerReneke waar hy op 20 Mei 1949 bevestig word. Hier herbou hulle die kerk en rig ‘n toring op. Ook ‘n sendingpastorie word gebou en hy kry sy eerste hartaanval weens oorwerktheid en uitputting. Na vyf jaar in daardie gemeente gaan hulle op 24 Maart 1956 na Sydenham in Port Elizabeth. Op 17 Oktober 1959 verskuif hulle na die gemeente Drie Riviere in Vereeniging en op 29 Julie 1961 na die nuut-afgestigde gemeente Drie Riviere-Oos. In hierdie gemeente word die pastorie, kerksaal, sendingkerk en pastorie en later ‘n kerkgebou opgerig.

Op 23 April. 1966 word hulle ontvang in Potchefstroom-Noord. Hier is hy ook deeltydse dosent aan die Potchefstroomse Universiteit in Sosiologie. Na ‘n bediening van sewe jaar verskuif hulle na die gemeente Riviera in Pretoria, waar hy dien tot met sy aftrede op 24 Januarie 1988. Na sy aftrede help hy nog vir ‘n paar maande in Riviera.

Na sy finale aftrede gaan woon hulle in ‘n meenthuis in Faerie Glen, Pretoria, en hou hy horn besig met lees, skilder, die skryf van gedigte en artikels, blokkies- raaisels en tuinbou. Die Jordaans speel ook aanvanklik rolbal.

Piet was ‘n baie besondere mens, wat onder andere ook baie musikaal was en byna enige snaarinstrument kon bespeel. Hy het ook as leier van toergroepe opgetree en het ook opgrawings in Israel gedoen.

As predikant was suiwer Woordbediening vir horn baie belangrik. ‘In die verkondiging van die Woord van my Here, het ek my vreugde, krag, seen en baie bemoediging gevind’, skryf hy. Hy was baie getrou in sy huisbesoek en het ‘n groot liefde vir sy medemens gehad, veral vir kinders. Hy het ‘n goeie humorsin gehad en kon baie grappies vertel.

Hy het ‘n sendinghart gehad en het getrou jaarliks ‘n bakkievrag goedere geneem na ‘n sendinggemeente naby Turfloop net voor hulle jaarlikse basaar. In Port Elizabeth was hy voorsitter van die Sendingraad en hy dien later in sendingkommissies. Hy het ook gehelp met die bou van ‘n kerk en pastorie vir ‘n sending¬gemeente.

Piet het ook in baie belangrike kommissies van die kerk gedien en talle artikels, verhale en gedigte in verskillende tyd- skrifte gepubliseer.

In 1994 het by Bells-verlamming in sy gesig gekry en het daarna nog moedig voortgegaan tot by sy dood op 28 Oktober 1996 wat deur hartversaking veroorsaak is. So het hierdie kunssinnige en liefdevolle mens, wat altyd bereid was om sonder enige selfsug alles op te offer vir sy medemens, ter ruste gekom.

Hy laat sy eggenote, kinders en sewe kleinkinders agter. – (DJ Viljoen, aan die hand van gegewens verskaf deur mev Cecily Jordaan.)