Hofmeyr, Nicolaas Jacobus

Prof NJ Hofmeyr

gebore

1827

OORLEDE

2 Sep. 1909

UNIVERSITEIT

Utrecht

gelegitimeer

1850

ORDEN

1851

standplase

1851 Calvinia

1858 Prof. Teol. Sem.

EMERITEER

1907

Professor Nicolaas Jacobus Hofmeyr.: Op Donderdag, den 2den September, 1909, ging deze hoogeachte en zeer beminde Professor zijne eeuwige rust in. Hij trad in den dienst der Kerk in September, 1851, als predikant van Calvinia, alwaar hij zeven jaren arbeidde-tot 1858-toen hij tot Hoogleeraar in de nieuw-gestichte Kweekschool te Stellenbosch, beroepen werd. Op den 1sten November, 1859, aanvaardde hij die betrekking. Alhier arbeidde hij tot einde 1907, toen hij zijn ontslag nam. Onder zijne leiding werden over de 300 studenten tot de Evangelie-bediening opgeleid. Als prediker muntte de overledene uit wegens zijn helderen gedachtenloop, zijn geestelijken zin die van eene diepe persoonlijke ondervinding getuigde, de overtuigende kracht zijner welsprekendheid en de aanlokkelijke wijze waarop hij de genade in Christus wist voor te stellen. Hij leverde ettelijke geschriften die niet alleen hier maar ook in Europa de aandacht van velen hebben getrokken. Hij was iemand van een zeer veelzijdig karakter: ” hij deed zich nooit voor als een geleerde, en toch had hij veel doordacht en veel onderzocht. Zijn helder verstand had hem geleid tot resultaten, waarover hij met gezag kon spreken zonder zich van schoolsche termen te bedienen…. In alles was hij degelijk…. Wat ons verder in hem trof was zijn eenvoudigheid … Bij hem was de waarheid altijd gekleed in ‘t gewaad der liefde.” Velen, zeer velen, en niet slechts zijne oud-studenten zullen zijn naam in dierbare nagedachtenis houden, want het werd hem gegeven vele zielen tot de genade in Christuste leiden. De Professor was 82 jaren oud toen hij zijne ruste inging.

Hofmeyr, Nicolaas Jacobus, D.D. (I. 1850); 1851 Calvinia; 1858 Prof. Teol. Sem.; 1907 Emeritus 2 Sept. 1909 oorlede.

Nicolaas Jacobus Hofmeyr, D.D. (geb. 1827) het sy skoolopleiding aan die inrigting „Tot Nut van ‘t Algemeen” in Kaapstad ontvang. Vir sy teologiese opleiding het hy na Utrecht (Holland) gegaan en in 1851 is hy as predikant van Calvinia bevestig. In 1858 word hy, saam met prof. Murray, hoogleraar van die Teologiese Seminarie, waar hy 49 jaar lank gearbei het. In 1909 is hy op Stellenbosch oorlede. Hy was veral verantwoordelik vir onderrig in Kerkgeskiedenis, Nuwe Testament en die amptelike vakke. Vrug van sy Skrifverklaring was die publikasie van ‘n aantal werke, waarvoor hy later van sy Alma Mater (Utrecht) ‘n eredoktorsgraad ontvang het. Enkele hiervan word aangestip: Met Jesusop die Berg, Aan de Voeten van Paulus, Tegenstellingen, Niet knecht maar Kind.

Sien ook Hofmeyr predikante.