Hofmeyr (1914)

Die werk van Nyanjestasie word te groot en die Sendingraad besluit om ‘n nuwe sendingstasie 130 km suidwes van Nyanje te stig. Dit word in 1914 deur eerw. D. Nel begin en kry die naam Hofmeyr, ter ere van die Hofmeyr-sendelinge wat in die beginjare van die N.G. Sending in Zambië so ‘n groot bydrae gelewer het.

Hier woon eerw. Nel eers in ‘n grasskerm en daarna vir twee jaar in ‘n drie vertrek hartbeeshuis. Baie eensaam is dit en soms gaan drie maande verby sonder dat hy ‘n ander Blanke sien. Maar die opofferings is nie sonder vrug nie: Mapulanga, een van die eerste bekeerlinge, word later die minsame en toegewyde ds. Jabes Khondowe — iemand wat ‘n kapteinskap prysgee om vir die Here te werk.

Eerw. Nel verlaat Hofmeyr in 1918. Onder sy opvolgers, eerww. S. H. F.Pienaar, J. A. H. Pieters, G. H. Veltman en O. S. Theron, word dit ‘n bloeiende werkkring met buiteposte tot aan die grens van Mosambiek en die Luangwarivier.

Wat ‘n sendeling nie alles moet doen nie: tydens die dienstyd van ds. C. R. Kok op Hofmeyr bou hy ‘n hangbrug oor ‘n rivier naby die stasie om die mense oorkant in staat te stel om na die dienste, kliniek en skool te kom (Bron: Cronje, J.M. 1981. Aan God die dank. p. 161).