Griesel, Jan Gabriel

Ds. Griessel Jan

GEBORE

2 Jul 1925

OORLEDE

10 Apr 1983

UNIVERSITEIT

MA MTh (US)

GELEGITIMEER

1951

ORDEN

1952

STANDPLASE

1952 Belgravia

1956 Germiston

1957 Alberton-Oos

1962 Linden

1968 Parksig

1975 Standerton-Suid

EMERITEER

Ds Jan Gabriel Griesel is leraar van die Suid-Transvaalse gemeente Standerton-Suid en voorsitter van die Algemene Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid, is na ‘n lang en ernstige siekbed in die H F Verwoerd-Hospitaal oorlede. Aan die einde van sy studiejare op Stellenbosch, waar hy ook met ‘n MA in Sielkunde en ‘n M Th besonder goed vir sy werk toegerusis, word hy in 1951 gelegitimeer en op 13 Sept. 1952 in Belgravia met oplegging van hande bevestig. Ook sy volgende vier gemeentes – Germiston (1956); Alberton-Oos (1957); Linden (1962) en Parksig (1968) almal op die Rand, sodat hy die grootste gedeelte van sy bediening daar deurbring. Vroeg Januarie 1975 aanvaar hy die taak in sy laaste gemeente. As geesdriftige en toegewyde predikant het hy steeds die toegeneentheid en hoë waardering geniet van die gemeentes wat hy bedien het. Hy het ywerig huisbesoek gedoen en sy gemeentelike organisasie was puik. Daarby was hy streng gedissiplineerd, koersvas en met ‘n sterk volksliefde besiel. Hy het hom veral baie in belang van die kerklike barmhartigheidsdiens en welsynswerk in die algemeen beywer en buiten as voorsitter van die AKDB, het hy ook as voorsitter van die SKDB van Suid-Transvaal, die Streekwelsynsraad van Oos-Transvaal, die beheerraad van die Transoranje-Instituut vir Buitengewone Onderwys (25 jaar lid en 10 jaar voorsitter) en die komitee van die Transoranje-skool vir Dowes, sowel as in die hospitaalrade van Johannesburg en Standerton, gedien. Ten behoewe van laasgenoemde inrigting het hy meermale met opoffering van sy vakansietye kollektereise onderneem. Verder was hy lank lid van die beheerrade van Standerton se hoërskool en die laerskool Kallie de Haas.