Gous, Andries Gustav Stephanus * 1922

 

gebore

22 Feb. 1922

OORLEDE

7 Aug. 1999

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1947

ORDEN

1948

standplase

1948 Mosselbaai

1953 George

1958 Simondium

1966 Hugenote Kollege

1971 Robertson

EMERITEER

1987

Ds Andries Gustav Stephanus Gous (BA, BA Hons MW) 22/02/1922 – 7/08/1999

Andries Gous  is op 22 Februarie 1922, as die oudste van ses kinders, op De Aar gebore waar sy vader by die bekende spoorweg-sentrum gewerk het. Hy het die laer- (1931-1935) en hoërskool (1936- 1940) op De Aar bygewoon en was in hierdie tyd betrokke by die CSV, die Voortrekkers en die Junior Nasionale Party. Hy het ook eerstespan-rugby vir sy skool gespeel. In 1943 het hy die BA- graad aan die Universiteit van Stellenbosch behaal en in 1947 is hy toegelaat as predikant. Andries het ook die graad BA Hons in Maatskaplike Werk in 1948 voltooi. Tydens sy studiejare het hy deelgeneem aan tennis en hokkie en in die bestuur van die destydse CSV gedien. Hy was ook die stigter van ‘n teologiese studente-fonds.

Andries se eerste gemeente was Mosselbaai waar hy in Maart 1948 georden en bevestig is. ‘n Onderwyser op die dorp, Danie de Jager en sy gesin, het goeie vriende van hom geword. Op 4 April 1953 is hy getroud met hulle mooi en lewenslustige dogter, Hester Christina Elizabeth de Jager (Ena); Die egpaar het later drie kinders aangeneem, Casper, Anna en Daniël, en vier kleinkinders is uit hulle huwelike gebore. In sy huis was Andries ‘n voorbeeldige priester-ouer en familieman.

In 1953 het hulle na die gemeente op George verhuis waar hy vyfjaar gearbei het. Daarna is hy na Simondium waar hy in 1958 bevestig is en tot 1966 gebly het. In hierdie jaar is sy besondere belangstelling in die diens van barmhartigheid raakgesien en is hy verkies tot sekretaris vir die Diens van Barmhartigheid in Natal. Hy het egter nie lank in hierdie pos gebly nie, aangesien hy benoem is as dosent en registrateur van die Hugenote-Kollege op Wellington. In 1971 het hy ‘n beroep na Robertson aanvaar waar hy tot met sy aftrede was.

In sy gemeentewerk het hy veral gefokus op gemeente groei. Hy het kerke gebou op Mosselbaai en Simondium asook twee sale op George en ‘n pastorie op Simondium. Die kerk by Simondium is ‘n pragtige gebou met ‘n sierlike bootkansel om die koms van die Hugenote te gedenk. Hy het besonder belang gestel in al die vertakkings van die bediening, veral die prediking. Hy was ook bekend vir sy pastorale versorging van probleemgevalle. Waar hy gekom het, het hy hom altyd beywer vir ‘n huis vir bejaardes en die versorging van minderbevoorregtes.

Op die kerklike terrein het hy ook ‘n sterk bydrae gelewer as lid van die Sinodale Kommissie vir Diens van Barmhartigheid (SKDB) en die Sinodale Jeugkommissie (SJK) van Kaapland, die Algemene Jeugkommissie (AJK); die Jeugstudiekommissie en die stigting van die KJV.

Sy bediening was gekenmerk deur entoesiasme en ondernemingsgees. Hy was inderdaad ‘n geestelike entrepeneur en veral in die kerklike kommissies was hy ‘n aktiewe lid.

Op 65-j arige ouderdom het hy afgetree en in 1987 in die Strand gaan woon. Hy het sommer dadelik sy gewig ingegooi, eers by die gemeente Strand-Noord en later in Suider-Strand. Hy was ouderling in beide gemeentes en het talle ringsittings en verskeie sinodes bygewoon. Hy het ook belanggestel in kultuursake en dorpsontwikkeling en daarby ‘n kleinskaal-boerdery behartig. Hy was ‘n puik rolbalspeler en bekend vir sy liefde vir musiek en sang.

Ongelukkig moes hy verskeie operasies ondergaan, en na ‘n ligte angina-aanval, het hy drie hartomleidings gehad. Talle gebedsgroepe het vir hom gebid en dit het goed gegaan totdat daar twee dae later ‘n klont in die long gekom het en hy skielik op 7 Augustus 1999 gesterf het. Op sy versoek is hy op Hartenbos begrawe waar die familie-strandhuis staan wat hy self ontwerp en gebou het. Prof Dawid de Villiers het op sy begrafnis die gepaste teks van Matt 25:31 gebruik, waar staan: in sover julle dit gedoen het aan die geringste van die broers van My, het julle dit ook aan My gedoen.”

Ons eer sy nagedagtenis en koester saam met Ena en sy gesin, al sy oudgemeentelede en kennisse waarderende en mooi gedagtes oor sy lewe en sy bydrae as predikant en waardige VDM! – Prof Dawid de Villiers, aangevul deur Dirk Viljoen met besonderhede uit die biografiese vorm wat op 20 Maart 1997 ingevul is.