FRIEDENHEIM

Friedenheim

Tesame met die Hugenote Seminarie het Friedenheim ontwikkel. Dit was ‘n sendingopleidingskool vir dames onder die vleuels van die NG Kerk se Vrouesendingbond en het kursusse in sendingwerk, maatskaplike werk en Bybelstudie aangebied.

In die verslag van die Derde Algemene Konferensie van die Mede Sending Arbeidsters, Kaap Provinsie, gehou op Oudtshoorn, 3-6 Julie 1931, p.32 word as volg melding gemaak van die instansie:

Friedenheim is die enigste inrigting in Suid-Afrika waar Europese jongdogters dan opgelei word vir die diens van die Meester—om te gaan werk onder ons eie volk of onder die kleurling en naturel, binneland of buiteland.

Die inrigting se begin was ‘n Sendingklas begin deur Mej. Ferguson van die H.K., bygestaan deur Mev. Ds. Andrew Murray. In 1904 het die inrigting Friedenheim ontstaan en is gedurig aan die uitbrei onder die besturende hand van die V.S.B,. ons moeder. As ‘n moeder probeer sy dan ook vir die toekomstige sendingwerksters, predikants— en sendelingvroue die beste opleiding en toerusting te gee wat sy moontlik kan.

Leerkursus:

(1) Vir Sendingklas.

  • Gewyde Gesk., Dogmatiek, AIg. en Besondere Isagogiek, Siele Arbeid, Sielkunde en Etiek, -MEJ, KACHELHOFFER.
  • Eksegese. Predikkunde, Kerkgeskiedenis. – DS. GONIN.
  • Sosiologie – PROF. BRÜMMER.
  • Bantoelogie  – DR. EISELEN.
  • Verpleegkunde (Prakties en Teoreties).  – SISTER DALTON
  • Elokusie. – MEJ. L. PIENAAR.
  • Sang (Tonic Solfa). –  MEJ. B. VISSER.
  • Huishoudkunde, Naaldwerk en Kookkuns. – MEJ. HARNACK.

(2). Verloofde Dames.

Neem van die vakke saam met die Sendingklas en gemeente-leiding deur MEV. DS. JOUBERT.

(3). Huishoudkunde.

Die Regering eis nou dat ons matrones in die Buitelandse Sendingvelde ‘n H.-sertifikaat moet hê. Met die eis voor oë het die V S B -hoofbestuur laaste jaar ‘n begin gemaak met ‘n Huishoudkunde-Departement onder toesig van Mej. Harnack. Die rapport van die Inspektriese het getoon dat die werk van laaste jaar ‘n groot sukses was.