Fourie, Jan Jurie

Ds. Fourie Jan

GEBORE

25 Sep. 1918

OORLEDE

06 Jul. 1994

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1951

ORDEN

1952

STANDPLASE

Brandfort

1958 Dewetsdorp

1963 Murray

EMERITEER

Dr Jan Jurie Fourie (MA, B Ekon, D Phill) (25.09.1918 – 06.07.1994)

Dr Jan Fourie, ‘n vorige voorsitter van die Direksie van die Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk – uitgewer van Die Kerkbode, Die Voorligter en Die Jaarboek – is onverwags in die Medi City-hospitaal in. Somerset-Wes aan hartversaking oorlede.

Dr Fourie is op Prieska gebore en het daar gematrikuleer. Hy het aan die Universiteit van Stellenbosch die graad B Ekon behaal. Daarna het by by die Departement Doeane en Aksyns begin werk en was later rekenmeester by Nasionale Pers.

Later het by besluit om in die teologie te studeer en in 1951 word by gelegitimeer. Hy behaal ook die graad D Phill. Dr Fourie het sy bediening as leraar in die NG gemeente Brandfort begin, en ook die NG gemeentes Dewetsdorp en Murray (De Doorns) bedien. In 1978 het hy saakgelastigde van die NG Kerk in Suid-Afrika (Sinode van Wes-Kaapland) geword. Hy het sy erneritaat in 1985 aanvaar.

Dr Fourie was ook voorsitter van die beheerraad van die Instituut vir Blindes en Dawes en lid van die uitvoerende komitee van die Nasionale Raad vir Blindes.

Hy het in 1991 as voorsitter en lid van die Tydskrifte-maatskappy- Direksie uitgetree nadat by ‘n tang pad saam met ons kerklike tydskrifte geloop het en ‘n groat bydrae gelewer het am aan ons publikasies ‘n gesonde finansiele basis te gee. Interessant genoeg was by destyds beroep as opvolger van Dr Andries Treurnicht toe dr Treurnicht die redakteurskap van Die Kerkbode neergele het, maar by kon die benoeming nie aanvaar nie.

Dr Fourie en sy vrou, Dirkie, het in die Strand gebly. Hy laat sy vrou, twee seuns, Pieter, redakteur van die Ligdraer, amptelike blad van die Verenigende Gereformeerde Kerk (VGK); Jan Jurie, ‘n tandarts op Oudtshoorn, en ‘n dogter, Annetjie Grobler, asook agt kleinkinders, agter.