Eloff, Johannes Zacharias

Ds. Eloff Johannes

GEBORE

5 Jul. 1906

OORLEDE

19 Febr. 1983

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1932

ORDEN

1933

STANDPLASE

1933 Bredasdorp (Hpr.)

1934 Bredasdorp

1946 Kenhardt

1952 Kriel

1962 Louis Trichardt

EMERITEER

Ds Johannes Zacharias Eloff (5 Jul. 1906 – 19 Febr. 1983); rustende leraar van Louis Trichardt, is ‘n hartaanval in die Tygerberg-Hospitaal naby Kaapstad oorlede, terwyl hy by een van sy kinders gekuier het. Interessant genoeg het sy bediening in die gemeente aan die verste suidpunt van ons land begin, terwyl dit in die noordelikste gemeente van die Republiek op een na geëindig het. Sy geboorteplek was Pietersburg in Noord-Transvaal en nie ver daarvandaan nie tree hy op 25 Jul. 1971 uit die diens. In 1923 matrikuleer hy op Ermelo in Oos-Transvaal en einde 1928 behaal hy sy BA-Admissie. Van 1929 af volg hy die kursusaan die Teologiese Seminarie waar hy die kandidaateksamen met lof aflê en sy studie in 1932 voltooi. Op 8 Apr. 1933 word hy op Bredasdorp op hulpprediker vir die vermaarde en toe reeds in jare gevorderde ds D J Viljoen georden en nadat laasgenoemde in 1834 sy emeritaat aanvaar, word die jong hulpprediker in sy plek beroep en bevestig. In die orige twaalf jaar van sy geseënde bediening aldaar beleef. die gemeente geestelike herlewings wat van die buurgemeente Swellendam af oorgewaai het, asook die beroeping van ‘n medeleraar en die oprigting van die skoolkoshuis vir dogters wat sy naam dra. Twee weke nadat hy in Maart 1946 in sy volgende gemeente, Kenhardt, bevestig is, word die omgewing uit die greep van ‘n bittere droogte bevry en toe volg daar ‘n tyd van voorspoed. Gevolglik kan die kerkgebou vernuwe, ‘n medeleraar beroep en ‘n doelmatige kerksaal opgerig en sonder skuld ingewy word. Daarbenewens ondervind die gemeente ‘n tyd van geestelike bloei waarby die sending ook baat vind. In 1951 skuif die leraar na die gemeente Kriel (Maraisburg) op die Witwatersrand waar veral die sending en die jeug langs die gewone gemeentelike arbeid sy twee groot belangstellings sy aandag geniet. Waar hy vroeër in Kaapland ‘n geruime tyd voorsitter van die ou Christelike Jongeliedevereniging (CJV) was, kan hy nou met die totstandkoming help van die Kerkjeugvereniging (KIV); in die Transvaalse hoofbestuur waarin hy dan ook dien. Daarby was hy in Kaapland, sowel as in Suid- en Noord-Transvaal, lid van die Sinodale Sendingkommissie. As lid van die Randse Sendingraad sit hy hand by met die oprigting van die Kutlavanongskool vir swart dowes en beywer hy hom later ook grootliks vir die inrigting, terwyl die inisiatief vir die totstandkoming van die skool vir Vendadowes op Tshilidzini ook van hom uitgegaan het. Toe hy in 1962 na Louis Trichardt vertrek, is die gemeente Kriel geldelik heeltemal sterk. In die verre Noord-Transvaal le hy hom op die mobilisering van sy gemeente tot diens toe. Origens werk hy saam met die kerkraad en die gemeente om ten spyte van ‘n aanhoudende droogte die groot kerkskuld af te betaal. Na sy aftrede gaan woon hy op die Wes-Rand en tree hy ‘n tydjie as raadgewer in die Johannesburgse spreekkamer op. Met liefde vir sy gemeentes besiel, het hy sy herderlike werk met groot sorg en toewyding verrig. Daarby word hy onthou as ‘n spontane, vriendelike en opregte mens en ‘n simpatieke en beminde leraar wat algemeen geag is. Ds P J Eloff van Welgelegen is sy seun. (Jaarboek ).