Du Plessis, Pieter Stephanus

Gebore

27 Sept. 1909

OORLEDE

13 Jun. 1982

UNIVERSITEIT

 B.Com., LL.B.

GELEGITImeer

1948

ORDEN

1949

STANDPLASe

1949 Elliot/ Dordrecht

1952 Viljoenskroon

1958 Edenburg/Reddersburg

1963 Steynsrus

1969 Bultfontein-Oos

EMIRITEER

1980

Ds Pieter StephanusDu Plessis (27 Sept. 1909 – 13 Jun. 1982); wat na ‘n vrugbare bediening van oor die 30 jaar in 1980 sy emeritaat aanvaar het, is in Bloemfontein oorlede waar hy en sy eggenote in die Lofdalwonings woonagtig was. Na vyftien jaar in die staatsdiens, gehoorsaam hy die roepstem na die sending en gaan hy Wellington toe om hom as sendeling te bekwaam. In 1948 tot die bediening toegelaat, staan hy agtereenvolgens in die sendinggemeentes Elliot-Dordrecht (1949); Viljoenskroon (1952); Edenburg-Reddersburg (1958); Steynsrus(1963) en Bultfontein-Oos (1969); As die eerste geordende sendeling in Viljoenskroon, bou hy die eerste kerk daar. Sy besondere ywer in belang van die swart onderwys lei tot die oprigting van talle plaasskole, asook tot die totstandkoming van die hoërskool op Bultfontein. Dat hy bekwaam en skrander was, blyk daaruit dat hy by die BCom-graad wat hy gehad het, tydens sy bediening ook ‘n LLB verwerf. Hy het dan ook meermale oor kerkregtelike onderwerpe geskryf. Sy werk het hy stil, ingetoë en volgens vaste beginsels verrig en sy verpligtinge in suiwer perspektief geplaas. Daarby het hy nooit oorhaastige besluite geneem nie, maar ‘n bestendige koers gevolg. As man van vrede en liefde het hy sy taak in die gees en gesindheid van sy Meester benader. Die oudste van die egpaar se drie seuns is professor in handelsreg aan UOVS en die jongste ‘n gevorderde student in die teologie. (Jaarboek 1983/260).